Youtube kases aparats

Drîz vien var izrâdîties, ka cilvçks saòems lielu finansiâlu sodu, jo viòð nezinâja, ka viòam ir jâglabâ ieraksti kasç.Tagad nepiecieðamîba uzstâdît fiskâlâs ierîces novitus deon e & nbsp; ietekmç tos nodokïu maksâtâjus, kuru apgrozîjums pârsniedz PLN 20 000. Tas ir daudz mazâks apgrozîjums nekâ iepriekðçjos gados, Finanðu ministrija centîsies ierobeþot ðo patiesîbu, izveidojot vçl vienu darîjumu sarakstu, kurâ tirgotâjiem pirms pirmâs pârdoðanas jâinstalç kases aparâts. Paðlaik ikvienam advokâtu birojam & nbsp; ir obligâts kases aparâts. Kïûdas gadîjumâ & nbsp; fiskâlâ kase, jo mums nav rezervju fiskâlâ kases - pârdoðana bûtu rûpîgi jâpârtrauc.

Kankusta Duo

Ja nodokïu maksâtâjam nav kases aparâta, un atbildîgâ persona to varçtu izdarît, viòam tiks uzlikts sods lîdz 240 diennakts likmçm, jo viòam nav "grâmatas". Vçl sliktâk ir tas, ka jums tiks atòemtas tiesîbas atskaitît vai atmaksât PVN 90% apmçrâ no neto pirkuma cenas, un atòemta tiesîbas atskaitît 30% no priekðnodokïa dienâ, kad nav atmaksâðanas. Turklât, ja nodokïu maksâtâjs PVN lîgumâ vispâr neparâda ðo pârdoðanu, viòam arî tiks uzlikts naudas sods lîdz 720 dienas likmçm, ieslodzîjums lîdz 2 gadiem vai abiem.Ja nodokïu maksâtâja darbîba ir saistîta ar lielâko daïu transporta pakalpojumu, ðíidro gâzu izplatîðanu, tîmekïa vietnes pârdoðanu automaðînâm, to apvieno ar televîzijas vai radioiekârtu piegâdi un tamlîdzîgi, fotoiekârtu daïas - nodokïu maksâtâjam jâbût kases aparâtam. Tas pats attiecas uz dârgmetâlu preèu piegâdi, datoru datu piegâdi vai lietojamâm precçm vai pârdoðanai. Pienâkums neatkarîgi no gada ienâkumiem attiecas arî uz tabakas izstrâdâjumu un alkoholisko dzçrienu pârdoðanu neatkarîgi no PKWIU simbola ar labiem izòçmumiem. Pagâjuðajâ gadâ uzòçmçjiem, kas sniedz pakalpojumus cilvçkiem, kuri neveic uzòçmçjdarbîbu vai vienreizçjus maksâjumus, tiks atòemts kases aparâta turçðanas attçls. Ar nosacîjumu, ka visi nodokïu maksâtâja pabalsti tiek dokumentçti ar rçíinu, kas identificç saòçmçju. Arî biïeðu pârdoðana un sçdvietu rezervçðana pasaþieru pârvadâjumiem, ja lîdzîga darbîba tika veikta pa pastu, banku vai iestâdi. Tikai tie nodokïu maksâtâji, kas 2015. gadâ veic ðîs darbîbas, pçc subjektîvâ atbrîvojuma limita pârsniegðanas izmanto fiskâlos kases aparâtus.