Vienreizlietojamie partikas iepakojumi

Iepakojums tiek izmantots galvenokârt pârtikas uzglabâðanai un aizsardzîbai pret pasliktinâðanos, kas nodroðina daudzas metodes, piemçram, vakuuma maisiòus vai îpaðus konteinerus.

Somas tiek piegâdâtas metinâtâjiem, kas ïauj uzglabâtai pârtikai ilgu laiku saglabât to svaigu, un tâ glabâðanas laiks bûs daudz ilgâks. Turklât ðâdi iepakojumi ir izturîgi pret plîsumiem un hermçtiskumu. Tie ir sakârtoti ar pareiziem lîdzekïiem, kas nemaina uzglabâtâs pârtikas garðu vai îpaðîbas. Starp vakuuma iepakojumiem jûs varat iepazîties ar vienu un vairâkiem atkârtoti lietojamiem maisiòiem.Noliktavâs un pârtikas þurnâlos parasti ieteicams izmantot atðíirîgu biezuma vienreizçju iepakojumu, kurâ tiek glabâti tâdi materiâli kâ siers, kûpinâta gaïa, desas un, galvenokârt, zivis un gaïa. Ðâdu maisiòu izmantoðana ir papildus, tikai panâkot vakuuma iesaiòoðanas maðînu, kas iesûc gaisu un aizzîmogo ðuves. Viss process izskatâs ðâdi: no rullîða jânoòem maisa daïa pareizajâ izmçrâ konkrçtajam produktam, kas tiek pievienots no sâniem, piestiprina pârtiku tajâ un pçc tam pieturieties pie jaunâs lapas. Ðâdi çdieni tiek izgatavoti nevis pârtikas rûpniecîbas, bet arî mâjsaimniecîbu vajadzîbâm.Atkârtoti izmantojamus iepakojumus, atðíirîbâ no vienreizlietojamiem iepakojumiem, kas ir pilnîgi pârstrâdâjami, var izmantot lîdz pat piecdesmit reizçm. Tas ir saistîts ar îpaða gaisa sûkòa sûkòa izmantoðanu. Ðâdas somas ir populâras, jo îpaði mâjsaimniecîbâs, un tâs tiek izmantotas citu veidu pârtikas produktu uzglabâðanai ledusskapjos, saldçtavâs, bet tâs joprojâm var izmantot cepðanai. Viòi dod iespçju ietaupît pârtikas sagatavoðanas laiku, jo tie saîsina produktu marinçðanas procesu vairâkas reizes, piemçram, marinçtas gaïas çdiens ðâdâ maisiòâ ïauj cept to pçc apmçram divdesmit minûtçm.Vakuuma iepakojums lieliski aizsargâs pârtiku ar nosacîjumu, ka tiek ievçroti pamatnoteikumi. Iepakojumâ ir nepiecieðams ietvert nelielu pârtikas devu un pirms pârtikas ievietoðanas, nomazgâjiet rokas vai nodot vienreizçjâs lietoðanas cimdus. Tas novçrsîs baktçriju iekïûðanu iepakojumâ.