Vecas alus daritavas modes skate 2017

Pagâjuðajâ sestdienâ tika prezentçts jaunâkâs vietçjâ apìçrbu raþotâja kolekcija. Pasâkums piesaistîja lielu skatîtâju devu, kas vçlçjâs redzçt, ko dizaineri pabeidza sezonâ. No auditorijas mçs varçjâm redzçt pat vairâkas slavenîbas, þurnâlistus un politiíus.Izrâde tika rafinçta visintensîvâkajâ brîdî, un pilnîba tika veikta bez jebkâdiem ðíçrðïiem. Vidû mçs varçjâm apbrînot brîniðíîgus, vasaras, roku darinâtas drçbes. Viòu mâkslâ tiek izmantoti pilnîgi dabiski un maigi audumi ar augstâm, krâsainâm krâsâm, ieskaitot kokvilnu, linu un zîdu. Mûsu reportieri visvairâk interesçjâs par gaismîgiem, krâsainiem maxi svârkiem, kas veidoti pçc tam, kad tie tika radîti tamborçðanai. Blakus tiem meþìînes un romantiskas kleitas, kâ arî blûze ar drçbçm un izðûti bikini radîja cieòu. Siltiem apìçrbu dizaineriem, kas paredzçti sievietçm, cita starpâ, pîtas cepures ar bagâtîgiem apïveida krustojumiem, dekorçtas ar meþìînçm un krâsainiem ziediem.Pçc izrâdes notika skaistas kâzu radîðanas izsole, kas îpaði radîta jaunai cîòai. Kleita tika pârdota personai, kas vçlçjâs palikt anonîma. Turklât izsolç tika pârdotas daþas jaunâkâs kolekcijas drçbes. Ienâkumi, kas gûti no kârtçjâ pârdoðanas, tiks pârskaitîti uz ìimenes mâjâm. Jâuzsver, ka uzòçmums labprât atbalsta daþâdas delikâtas un pievilcîgas kampaòas. Viòas darba devçji ir atkârtoti iepazîstinâjuði ar mûsu produktiem izsolç, un, tiklîdz izsoles priekðmets bija pat apmeklçjums tajâ paðâ rûpnîcâ.Uzòçmuma pârstâvis stâstîja, ka jaunâkâ kolekcija pievienosies jau maija sâkumâ. Turklât viòð paziòoja, ka uzòçmums apsver iespçju atvçrt datoru biznesu, kurâ atðíirîgas kolekcijas bûtu acîmredzamas nekâ stacionâros veikalos.Vietçjais apìçrbu uzòçmums ir dzçriens starp dziïâkajiem apìçrbu raþotâjiem reìionâ. Tai ir daudz rûpnîcu visâ reìionâ. Tâ nodarbina vairâkus tûkstoðus darbinieku, ðajâ ziòâ galvenokârt daudzus labâkos drçbnieku, ðuvçju un dizaineru darbiniekus. Zinâmâ brîdî nosaukums veido kolekcijas sadarbîbâ ar populâriem poïu dizaineriem. Ðîm kolekcijâm ir ïoti dziïa atziòa, ka vairâk nekâ pirms veikala sâkuma gatavs tikai no rîta uzlabot lielâs rindâs. Ðîs kolekcijas iznâk tajâ paðâ dienâ.Paðreizçjo iestâþu augïi daudzu gadu garumâ ir ïoti svarîgi patçrçtâju vidû, arî pasaulç un ârzemçs. Rakstot par viòu, viòa nepiemin daudzâs gûtâs gandarîjumu un apliecina, ka produkti ir augstâkâs klases.

NonacneNonacne efektīvs līdzeklis pret pūtītēm

Skatît mûsu veikalu: Vienreizçjs apìçrbs Varðava