Vakuuma iepakodanas madina bialystok

Vakuuma iesaiòoðanas iekârtas var izmantot arî blokos, kad un maziem uzòçmumiem. Tie ïauj iepakot pârtiku tâ, lai patçriòam piegâdâtie produkti bûtu pçc iespçjas ilgâki. Vakuuma iesaiòoðanas maðînas (ko bieþi sauc par iesaiòotâjiem ir piederumi, kas paredzçti, lai izvadîtu gaisu no folijas iepakojuma iekðpuses un vienlaicîgi sâktu noslçgtu blîvçjuma blîvçjumu. Katra iepakoðanas iekârta, neatkarîgi no tâ konstrukcijas, ir aprîkota ar pârspîlçjumu un teflona pârklâjumu.

Ðâdas ierîces cena ir aptuveni PLN 1000. Blîvçðanas stieòa garums ir aptuveni trîsdesmit pieci centimetri. Ierîcei parasti ir divas funkcijas: maisu iepakoðana un noslçgðana un vakuuma tvertòu, pudeïu koríu, vâku aizvçrðana, izmantojot pielikumus. Maisus ieteicams novadît ar R-vac, E-vac vai biezâku grupu, gludu maisu izmantoðana ir iespçjama ar plçvi, kuras biezums ir 120 mikroni. Ierîces svars ir aptuveni èetri kilogrami. Korpusu izraisa lieliskas plastmasas klases vai nerûsçjoðais tçrauds. Vidçjais dzîves ilgums ir aptuveni piecpadsmit gadi. Tîkla spriegums ir aptuveni divi simti trîsdesmit volti, un jauda ir aptuveni èetri simti W. Kopumâ rîka veiktspçja ir lieliska.Maðînas darbîba ir neliela un estçtiska. Ir iespçjams izveidot lîdz pat tûkstoðam ðuvju rindâ bez ierîces pârkarðanas. Tas tiek pievienots maðînas detaïu profesionâlai uzglabâðanai. Sûknim vienmçr ir lieliska lodîðu gultòu klase. Daþas ierîces ir ðîs digitâlâs ierîces.Lietotâji bieþi saskaras ar jautâjumu, vai izvçlçties ventrikulâru vai kameru. Veiksmîgi pielietojot un vidçja lieluma veikalos, vienlaikus iepakojot vairâkus desmitus produktus, iepakojuma maðînu bez iepakojuma izvçle bûs izdevîga. Arî veiksmîgas nepiecieðamîbas dçï iepakot iegarenas formas izstrâdâjumus (piem., Kûpinâtas zivis, brîvâ pârvietoðanâs iepakojums nodroðinâs lielâku rîcîbas brîvîbu (bez izmçra ierobeþojumiem - spçja izmantot plçvi apvalkâ.Ja ir nepiecieðams iepakot vairâkus desmitus produktu dienâ vai daudz (veikali, virtuves, çdinâðanas uzòçmumi, raþotnes, kameras iepakoðanas maðîna to darîs âtrâk un somas bûs ïoti lçtâkas.