Uzocmuma attistibas stratciija piemcra

Mçs apzinâmies, ka mûsu vienîbas attîstîba ir atkarîga no visu to lietotâju apmierinâtîbas, kuri tieði izmanto tuvus pakalpojumus, un pçc tam instalâcijas vienîbas, specializçtie veikali, bûvniecîba un ieguldîtâji, kas ir gala saòçmçji.

Mçs esam pârliecinâti, ka komerciâlâ piedâvâjuma paplaðinâðana, piegâdes laika saîsinâðana, darbinieku kvalifikâcijas paaugstinâðana un nepârtraukta lietotâju apkalpoðanas lîmeòa paaugstinâðana un piegâdâto ierîèu vçrtîba garantç mçría sasniegðanu.

Mçs esam apòçmuðies darît visu iespçjamo, lai nodroðinâtu, ka mûsu lietotâji ir pilnîgi apmierinâti un gatavi par mûsu piedâvâto ierîèu praktisko cenu un formu.

Ventilators, kas apzîmçts ar vârdu „sprâdziendroðs”, ir taisnstûrveida sprâdziendroðs trauks, kas paredzçts izmantoðanai potenciâli sprâdzienbîstamâ vidç, pielâgots uzstâdîðanai jebkurâ situâcijâ taisnstûra ventilâcijas kanâlos. Izgatavoti no cinkotas tçrauda loksnes un aprîkoti ar pârbaudes atlokiem, kas ïauj piekïût dzinçjam un rotoram bez nepiecieðamîbas noòemt ventilâcijas kanâlu.

Centrbçdzes ventilatori tiek darbinâti saskaòâ ar starptautisko standartu ISO 9001. Izveidots, lai veiktu sprâdzienbîstamas zonas ârpus raktuvçm un raktuvju izrakumiem. Ventilatoriem ir rotori, kas izgatavoti no alumînija sakausçjumiem vai tçrauda loksnçm, paðattîrîðanâs, pulvera pârklâjumu. Neatkarîgi no kvalitâtes, spriegotâji ir lîdzsvaroti saskaòâ ar ISO 1940-1. Korpusam jâbût sametinâtam no tçrauda loksnes, ar pulvera pârklâjumu melnâ krâsâ. Korpusam ir pârbaudes un drenâþas caurums. Konstrukcijai ir detaïas no misiòa loksnes, kas samazina dzirksteles risku. Griezçji un korpuss, kas izgatavoti no cinkota, cinkota vai nerûsçjoðâ tçrauda, ir izgatavoti pçc pieprasîjuma.

Jumta ventilatori tiek izmantoti vispârçjai un raþoðanas ventilâcijai potenciâli sprâdzienbîstamâs vietâs. Maðînâm ir tieða piedziòa, rotors ar asmeòiem, kas ir slîpi atpakaï, izgatavoti no cinkotâm detaïâm, ar alumînija centrmezglu. Ventilatori bija aprîkoti ar trîsfâþu motoru, kas ir piemçrots lasîðanai potenciâli sprâdzienbîstamâs vietâs