Ugunsdzcdamo aparatu veidi ppt

Ugunsgrçki, kas notiek atseviðíâs telpâs ar nelielu kubikâtu, parasti tiek dzçsti, saglabâjot ûdens tvaiku.Tvaiks tiek izmantots interjeros, kur tilpums ir aptuveni 500 m3. Tâm jâbût ðaurâm telpâm.Tvaiks kâ ugunsdzçðanas lîdzeklis "Tvaika ugunsgrçka dzçðana" uz atvçrtajâm virsmâm nevar tikt izmantota, pateicoties tâs milzîgajai zemajai îpatnçjai gravitâcijai, kas pârnes uz atbilstoðas ugunsdzçðamo aparâtu koncentrâcijas nepieejamîbu.

Arî mazu, bet noplûstoðu telpu gadîjumâ ugunsdzçsîbas izmantoðana ir gandrîz efektîva un efektîva.

Visbieþâk izmantotâs telpas, kurâs tvaiks tiek izmantots ugunsgrçku aizsardzîbai un novçrðanai, ir: uzliesmojoðu materiâlu un koksnes þâvçtâji, naftas produktu sûknçðana, vulkanizâcijas katli, rektifikâcijas kolonnas un kuìi.Ðî ugunsdzçðanas metode tiek izmantota un cieto objektu ugunsgrçku dzçðanai, ko nevar nodzçst, saskaroties ar ûdeni.

Ûdens tvaiki, kas joprojâm tiek izmantoti, lai nodzçstu ugunsgrçku ðíidrumus, kuru temperatûra ir ik pçc daþiem 60 ° C. Ugunsdzçsîbas vietas dzçðana vai nostiprinâðana ar tvaiku bûs pçdçjais daudz efektîvâks ðíidruma uzliesmoðanas punkts.

Tvaika izmantoðana izraisa uzliesmojoðu gâzu atðíaidîðanu degðanas zonâ. Skâbekïa koncentrâcija samazinâs lîdz vçrtîbai, kâdâ turpmâkâ sadegðana ir slikta. Tvaiku un gâzu maisîjumâ uz degðanas zonu un ugunsbîstamîbu 35% ûdens tvaiku koncentrâcija izraisa degðanas procesa inhibîciju un papildu dedzinâðanas iespçjas.

Dzçðanas process ir tikai visefektîvâkais, ja izmanto piesâtinâtu tvaiku, kas tiek dota zem spiediena no 6 lîdz 8 atmosfçrâm.