Tulkotajs gumtree

Tulkotâja darbs beidzas ar lielâm profesijâm. Tas prasa, pirmkârt, labu valodu mâcîðanu un daudzus kontekstus, kas izriet no tâs tradîcijâm un vçstures. Es domâju, ka tâpçc filoloìija ievçro dzçrienus, kas iegûti no visvçrtîgâkajiem humanitâro nozaru laukiem, bet patiesîbâ tam ir nepiecieðama arî stingra prâta. Tulks ir jâdod iespçjami tuvu domai, kas dzimusi sûtîtâja galvâ ar citiem stila vârdiem. Kas ir tulkotâji ikdienâ?

Rakstiski un mutiski tulkojumi

Lielâkâ daïa tulkotâju strâdâ gan mâjâs, gan ar tulkoðanas biroja starpniecîbu, kas darbojas starp darba devçjiem un tulkotâjiem. Divi pamatkritçriji, ar kuriem tiek veikts tulkojums, ir rakstiski un mutiski tulkojumi. Nozîmîgâkie ir noteikti bieþâki, un no tulkotâja vârda lietoðanâ tie prasa lielu precizitâti. Îstenojot tekstus ar specifisku raksturu, piemçram, ïoti specializçtiem dokumentiem, tulkotâjam ir jârîkojas atbilstoði konkrçtajam vârdam. Ðajâ ârstçðanâ tulkotâjam jâspçj izveidot konkrçtu darbu, lai varçtu tulkot tekstus no îpaða lauka. Vienkârðâkâs specializâcijas ir finanses, ekonomika vai IT.

Interpretâcijas maiòa ir sava veida izaicinâjums ne tikai tulkotâja prasmçm. Pirmkârt, ðis tulkoðanas cilvçks prasa izturîbu pret stresu, tûlîtçjâm reakcijâm un spçju runât un klausîties vienlaicîgi. Sakarâ ar ðâdu aktivitâðu grûtîbâm, kas var pretendçt uz mutisku tulkojumu Krakovâ, ir vçrts uzstâdît sievieti ar lielu kompetenci vai tulkoðanas tirgû uzòçmumu, kas spçlç konkrçtu uzòçmumu.