Trausli mati

Money AmuletMoney Amulet - Iespēja piesaistīt naudu un laimi!

Mans brâlçns mîl spçlçt ar matiem, parasti to var izdarît un arî rakstît. Tajâ paðâ laikâ viòa ir patieðâm apòçmusies, ka, ja viòa vçlas, lai visa lieta izskatîtos krâðòs, viòa var seðas reizes sakârtot vienu pîti, daþkârt rûpçjoties par matu aksesuâriem vai saspieþot. Viòð augstu vçrtç skolas darbu un veidoðanu. Viòas vienîgâ Riddles Princess radîðana ir veca un smieklîga, un es gribçtu perfektu frizûru un apìçrbu. Sâkumâ Mama uzspieda duci bizîtes ar tiem piestiprinâtâm lentçm. Pçc brîþa ðî skaista meitene teica nç, nç, un nekad vienreiz. Es izskatîðos labâk pârvaldîtos matos ... tâ sâkâs. Laiks, kad ir arî pârkarsçðana, arî to krauðana. Viòa izskatîjâs lieliski kâ vienîgâ princese. Tikai tad, kad viòa iet kopâ ar princesçm, viòa diezgan âtri mainîja savu prâtu. Neòemot vçrâ faktu, ka jau no paða sâkuma, kad uzzinâsiet par sniegumu, ir pagâjuðas divas stundas. Pçkðòi ... viòa pilnîgi mainîja savu redzçjumu, un viòas stilâ tâ bija tik daudz "nieeee, es, protams, nevçlos, jo es neatceros aristokrâtus, kas viòai ir pakïauts." Viòa izgudroja jaunu frizûru, uzvilka matus piepildîtas kokas bûtnçm. Par laimi, protams, kâ jau iepriekð rakstîju, mçs ðobrîd esam kvalificçti, lai atdotu matus, tad ðoreiz tas bija îpaði âtri. Viòas mâte no vienas puses no otras puses un pçc daþâm minûtçm bija gatava.

Labâkâs meiteòu matadatas