Stereoskopiska mikroskopa forums

Avârijas apgaismojums, kas novietots pilîs un darba vietâs, bet komunâlo pakalpojumu blokos, ir pârâk uzdevums, lai palîdzçtu mums ar çkas risinâjumiem, kad smadzenes ir tumðas, kur ir briesmas un spçles tradicionâlais apgaismojums nerada daþâdu iemeslu dçï.Saskaòâ ar noteikumiem katrai çkai jâbût aprîkotai ar avârijas apgaismojuma instalâciju, ja metode tiek lietota vairâk nekâ 5 cilvçkiem katru dienu.

Avârijas apgaismojuma lampâm jânodroðina, ka glâbðanâs ceïu nevar atrast, kamçr tas nav tumðs, un arî tad, ja iekârtâ ir liels dûmu virpulis. Avârijas apgaismes spuldzçm ir jâbût glâbðanas aprîkojumam, gâzes maskâm un ugunsdzçðanas iekârtâm.Avârijas apgaismojuma lampas periodiski jâpârbauda, lai iznîcinâtu vai sadedzinâtu kvçlspuldzes. Frekvences pârbaudes lampas izvçlas raþotâjs, un mûsu valdîbas noteikumi informç, ka ðâdu revîziju nevar veikt retâk kâ reizi gadâ. Katru reizi gadâ ir lietderîgi arî pârbaudît, vai gaismekïi nav bojâti, un vai baterijas, kas vada avârijas apgaismojumu, nav bojâtas, mitrinâtas vai jaunas kïûmes. Vienu reizi gadâ ir nepiecieðams pârbaudît visas apgaismojuma sistçmas darbîbu. Pieauguðajiem çkas uzturçðanai bûtu arî jâmçra apgaismojuma intensitâte bîstamîbas formâ un jâsagatavo gada ziòojums par avârijas apgaismojuma stâvokli.Avârijas apgaismojuma lampas darbojas ne tikai augstceltnçs un skolâs, bet daþâs ir arî ðâda apgaismojums privâtmâjâs. Lai gan ir iespçjams, ka ikvienam ir jâzina ceïð çkâ, bet, ja kaut kas notiek slikti, ugunsgrçks izzûd, un zâles nokrît uz galvas, tad âtri atrast ceïu ârâ nav tik vienkârði. Apgaismojuma lampâm ir lietderîgi izmantot zemsprieguma LED spuldzes, tomçr luminiscences lampas un kvçlspuldzes bûs arî ïoti labas. Ðâdas avârijas apgaismes metodes cenas ir atkarîgas no izmantoto produktu vçrtîbas un no ego, cik daudz spuldþu un punktu mçs vçlamies pârvadât blokâ. Avârijas apgaismojums parasti tiek pievienots visnopietnâkajâs vietâs, piemçram, durvîs, kâpnçs, vannas istabâ un dodas uz jumtu. Cilvçkiem, kas mâjâs aizòem ugunsdzçðamos aparâtus, ugunsdzçðamajiem aparâtiem vajadzçtu izgaismot avârijas spuldzes. Terase ir arî daudz gaismas, lai izietu no terases.