Starptautiskas attiecibas francija

Starptautiskie kontakti ir ïoti labi zinâmi globalizâcijas laikmetâ. Jauni izgudrojumi transporta un sakaru jomâ ievçrojami saîsinâja attâlumu starp valstîm un pat kontinentiem. Tagad adresâts saòem vçstuli pçc daþâm dienâm, nevis pçc daþiem mçneðiem, tâpçc kâ tas palika iepriekð. Jûs vienmçr varat zvanît kâdam un pieslçgties tieði. Nav iespçjams doties uz pretçjo valsti pasaulç, bet tikai daþas stundas ar lidmaðînu. Ðodien attâlâs valstîs mçs varam izvçlçties roku arî pateicoties plaðsaziòas lîdzekïiem - presei, televîzijai, internetam.

Ir bijuði daudzi citi sadarbîbas veidi. Ârzemju braucieni kïuva lielâki un pieejamâki, lîdz ar to arî daudz bieþâk. Mûsdienâs jûs varat iegâdâties savu kontinentu bez problçmâm, kur ir spçkâ pilnîgi jauna tradîcija un jaunas tradîcijas. Viss, kas Jums nepiecieðams, ir lidmaðînas biïete un spçcîga nosçðanâs Âzijâ, Âfrikâ vai interesantajâ salâ. Arî politiskâ situâcija pasaulç uzlabojas. Pçc Ðengenas zonas beigâm vairums Eiropas grupas sienu tika atceltas un ikviens pilsonis varçja brîvi ceïot starp valstîm.

Intensîviem daudzkultûru kontaktiem ir nepiecieðama atbilstoða sagatavoðanâs. Uzòçmums, kas vçlas sasniegt jaunus ârvalstu tirgus, uzòems piemçrotu starpnieku nodarbinâtîbas jomâ, kas precîzi prezentçs piedâvâto piedâvâjumu. Tulkojums ir ârkârtîgi liels. Polijas birojs, kuram palîdz tulks, var uzvarçt starptautiskos gadatirgos, tieði pievienojoties ieinteresçtajâm pusçm. Japâòu automobiïu kompânijas pârstâvju vizîte savâ rûpnîcâ bûs daudz efektîvâka tulka klâtbûtnç. Ârðtata tulkotâji un politiskâs sanâksmes nebija pieejamas bez tulka. Personas, kas zina konkrçtu kultûru, klâtbûtne palîdz izvairîties no neveiksmçm un neskaidrîbâm. Tas ir izdevîgi iepriekðçjâs sarunâs, kur daþreiz mazie elementi var ietekmçt darîjuma panâkumus.