Stanley rupnieciskais putekisuccjs

Putekïsûcçju izòem gandrîz visur mâjâ. Dzîvnieku pârtika, drupatas vai kaþokâdas paliek uz grîdas, un putekïu slânis ir ïoti spçcîgi nogulsnçts uz visâm virsmâm. Tas ir îpaði vçrtîgs, lai nodroðinâtu lîdzîgu tîrîbas lîmeni. Nepârtrauktas tîrîðanas nepiecieðamîba liek mums novçrtçt mûsdienâs nepiecieðamo ierîci.

Make Lash

Papildus parastajiem mâjsaimniecîbas putekïsûcçjiem, citi, netiek òemti vçrâ mazâk zinâmi veidi. Îpaði interesç rûpnieciskais putekïsûcçjs. Putekïu nosûcçji ir ierîce, kas ir paredzçta, lai rezervçtu visus apstâkïus. Putekïu sûcçjs ir ïoti piemçrots lielu objektu, piemçram, noliktavu, raþoðanas zonu un rûpnîcu, savâkðanai. Tie joprojâm ir pieejami jauna veida bûvniecîbai. Tie ïaus jums atbrîvoties no kaitîgiem putekïiem, atlikumiem, atkritumiem vai atlikumiem pçc atjaunoðanas.Lai gan rûpnieciskie putekïsûcçji nav tik plaði aprîkoti kâ parastie putekïsûcçji, visi piederumi tiek atlasîti tâ, lai tos varçtu uzraudzît bîstamos apstâkïos. Viens no mûsdienîgâkajiem defektiem ir tas, ka tie var arî darboties slapji, kad tie ir sausi.Ja mçs pieprasâm izlemt pârdot rûpniecisko putekïsûcçju, vispirms ir jâdomâ par to, kâdçï mçs to izmantosim visbieþâk. Ir jauna veida putekïu sûcçji; no paðreizçjâs sistçmas, kurâ mçs to lejupielâdçsim, ir atkarîgs no tâ, kâdu izvçlamies. Svarîgâkais atlases kritçrijs ir daudzi dzinçji. Tam jâbût tieði lielâkam par jebkuriem motoriem, kas apvienoti putekïsûcçjos, kas tiek nodoti ekspluatâcijâ mâjâs. Ðim skaitlim jâbût apmçram 1200 lîdz 1600 W. Rûpnieciskais putekïsûcçjs ar vieglâku motoru parasti neatbilst uzdevumam.Pirms iegâdâties izvçlçto putekïsûcçju, ir jâatceras. Jums jâpievçrð uzmanîba tam, vai tas ir tikai noderîgs lietoðanâ, kas ir putekïsûcçju darba diapazons un cik skaïi darbojas dzinçjs. Ir vçrts pievçrst uzmanîbu tagadnei, kad tiek veidots çdiens. Labs ekonomiskais putekïsûcçjs ir izgatavots no bagâtîgiem, izturîgiem lîdzekïiem, bet tas ir spçcîgs pret jebkâdiem mehâniskiem bojâjumiem.