Spcles matu modelcdana

Mans brâlçns îpaði mîl spçlçt ar matiem, jûs varat viòai uzbrukt dienâm, kâ arî suka viòas. Protams, ir iesaistîts arî tas, ka vçlas, lai viss izskatîtos perfekti, vienu pîti piecas reizes, katru reizi piestiprinot matu lokus uz tiem, vai ar tapâm uz tâm. Viòð mîl skolas spçles un dara tâs. Viòas jaunais radîjums, Queen Joker, bija arî jautri, un es gribçtu perfektu frizûru un apìçrbu. Sâkumâ viòas mâtei bija duci lentes ar lentçm. Vçlâk ðis jaukais vienpadsmitgadîgais teica nç, nç, nevis vienu reizi. Es daudz darîðu pârvaldîtajos matos ... un tas sâkâs. Pusstunda filmu uzòemðanas laikâ. Viòa izskatîjâs skaista kâ lieliska princese. Tomçr, kâ tas notiek ar aristokrâtiem, viòa pietiekami âtri mainîja savu prâtu. Neprasot, ka vairâk nekâ divas stundas bija pagâjuðas no sacerçðanas lîdz skatienam. Negaidîti .... pilnîgi mainîja ideju, un viòas runâ tâ skançja gandrîz kâ "nieeee, es acîmredzot nevçlos, es neko par atgâdinâjumu neatceros, ne vairâk kâ viòas pakïautîbâ." Viòa pieprasîja jaunu frizûru, sakârtojot matus piepildîtas kokas bûtîbâ. Par laimi, protams, kâ viòa jau agrâk ir izveidojusi, mums jau ir zinâðanas par matu radîðanu, tâpçc pçdçjais pilnîbâ aizgâja îpaði âtri. Viòas mâte no pârçjâm pusçm un daþiem mirkïiem bija pârliecinâta.

Pârbaudiet matu klipu piedâvâjumu