Slicer jac daia

Elektrisko dârzeòu kuteris ir ïoti svarîgs piedâvâjums çdinâðanas veikalos. Dienas daudzums bîstamu wielokilogramowych citu ceïu, lai izveidotu rokasgrâmatu dârzeòu bûtiski palielina izmaksas grâmatas un pagarina laiku, lai sagatavotu augsni pirms atvçrðanas laikâ restorânâ vai sagatavot maltîti veikalos çdinâðanas, piemçram, skolâs, pansionâtos un slimnîcâs.

RecardioRecardio - Labākais veids, kā rūpēties par savu veselību un uzlabot rezultātus!

Tad dârzeòu sagriezietâja iegâde ir lieliska izvçle, un tajâ paðâ laikâ tas bûs vairâk kâ augïu kuteris.Neatkarîgi no çdinâðanas uzòçmuma rakstura ir vçrts iegâdâties smalcinâtâju profesionâlai lietoðanai. To raksturo ïoti augsta efektivitâte (lîdz 300 kg / h un izturîba, tai ir visi nepiecieðamie sertifikâti, un tas tiek darîts, un tas ir izgatavots no tîriem materiâliem, kas paredzçti saskarei ar pârtiku. Daþos gadîjumos ierîci izraisa îpaðs nerûsçjoðais tçrauds, un tâ aizòem magnçtisko droðîbas sistçmu un motora bremzi, nodroðinot droðu klientu apkalpoðanu. Mçs varam arî izvçlçties no 230V vai tâ saukto jauda, vai 400 V, saistîbâ ar elektrisko instalâciju jûsu istabâ.Elektriskâ dârzeòu kuterâ ir daudz citu viegli nomainâmu disku, kas ïauj dârzeòiem un iedarbîbai uzòemt ðíeldas, ðíçles vai kubus, kâ arî îpaðu çstgribu, lai pagatavotu frî kartupeïus. Atseviðía pusloku stâvokïa partija nodroðina dârzeòu sagrieþðanu, piemçram, kâposti, selerijas, un atlikuðo garenisko partiju pieðíir ilggadîgiem dârzeòiem. Jebkurâ laikâ mçs varam arî izvçlçties citus piederumus pçc nepiecieðamîbas.Ierîci nedrîkst òemt lîdz beigâm, uz kuriem tas nav norâdîts, piemçram, siera sagrieðana.Iegâdâjoties dârzeòu kuteru, jums vajadzçtu bût, ka tas nav îsts izmçrs, bet parasti sver aptuveni 30 kilogramus. Uz kvadrâta jûs atradîsiet milzîgu elementu un tipu izvçli, tâpçc, izvçloties pareizo aprîkojumu, neizraisîs daudz problçmu.