Skarienjutiga ekrana konstrukcija

GASTRO POS ir programma, kas nonâk îsu un intuitîvu pârdoðanu, kas sagatavota mazliet pârvietojoties caur skârienekrânu. Kâ plaðs çdinâðanas vietas plâns ir lielâkais restorânu ðefpavârs. Tâs intuitîvâ apstrâde izskata viesmîïu darbu un atvieglo jaunu darbinieku apmâcîbu.

Pateicoties ïoti pieejamai, intuitîvai darbîbai, tai nav nepiecieðami dârgi un laikietilpîgi treniòi, un ïoti populârs lietojums ar skârienekrânu, kas saistîts ar milzîgu funkciju klâstu, ir ideâli piemçrots ne tikai vidçjâm, vienvietîgâm telpâm, bet arî gastronomijai.

Jinx Repellent Magic FormulaJinx Repellent Magic Formula Efektīvs veids, kā mainīt likteni un sasniegt laimi

Individuâla funkciju izvçlePateicoties daudzâm funkcijâm un moduïiem, GASTRO POS ir ïoti efektîva sistçma, ko mçs iegûsim tirgû. Atkarîbâ no telpu profila vai bârâ, krodziòâ un pat restorânâ varat pielâgot un personalizçt iespçjas, kas bûs piemçrotas jûsu vajadzîbâm.

droðîbaPiesakoties saviem darbiniekiem, ievadot unikâlu kodu, pirkstu nospiedumu vai magnçtisko karti, iespçjams pilnîbâ uzraudzît gan tâs laiku, gan panâkumus, ko tas rada. Atkarîbâ no vietas, jûs joprojâm varat iestatît opciju skatîjumu tâ, lai tas bûtu piemçrots personas tiesîbâm, piemçram, viesmîlis redz tikai pârdoðanu, menedþeris redz pârdoðanu un izsniedz rçíinus, îpaðnieks sazinâs ar katru iespçju. GASTRO POS ïauj samazinât mâjas zaudçjumus un palielinât peïòu. Pos gastro programma atvieglo un apstrâdâ rçíinus gastronomijâ.

Programmas priekðrocîbas:

touchscreen atbalsts, ar daþiem klikðíiem;ekrâna pielâgoðana atbilstoði jûsu vajadzîbâm;rçíinu un pasûtîjumu kontrole;pârredzami izstrâdâts atkauloðanas ekrâns;attçla prezentâcija;samierinât viesmîli katrâ elementâ;ietaupît darba laiku;nav grûti mainît çdienus;sadarbîba ar virtuvi;pasûtîjumu un rçíinu pârbaude;elastîga cenu veidoðana;noteikto atlaiþu kontrole;saderîba ar viesnîcu organismiem un îpaðiem uzdevumiem.