Sigmoidais resnas zarnas vczis

Ârstu pastiprinâta informçtîba, kad arî daþas sievietes audzçju agrînâs atklâðanas jomâ, ieskaitot citas reproduktîvâs sistçmas slimîbas, palielinâja daþâdu ginekoloìisko izmeklçjumu metoþu popularitâti. Labi no ðî modeïa svarîgâkajiem pçtîjumiem, kuru prioritâte ir izslçgt vai apstiprinât anomâlijas ir kolposkopija.

Pçtîjumu veic kolposkopi. Ir tâdas paðas optiskâs ierîces, kas lieliski piemçrotas pirmsvçþa stâvokïa agrînai diagnosticçðanai, HPV vai dzimumorgânu infekciju atklâðanai. Sakarâ ar to, ka kolposkopi spçj novçrot novçroto platîbu no 10 lîdz 40 reizçm, tie ir ïoti precîzi - noteikti augstâki par citiem ginekoloìiskâs izpçtes instrumentiem. Novçrotâ zona monitorâ tiek atskaòota nozîmîgâ izðíirtspçjâ, lai ârsts varçtu pârbaudît attçlu pârbaudes laikâ. Veiksmîgi konstatçjot traucçjoðâs izmaiòas, ârsts izmanto kolposkopu, lai uzòemtu izgriezumu un nosûtîtu to uz rûpîgâkiem laboratorijas testiem. Tas ir ïoti raksturîgs, jo, neraugoties uz medicînâ izmantoto tehnoloìiju milzîgo attîstîbu, pârâk vçlu atklâts vçzis joprojâm dod mazâkas iespçjas efektîvai ârstçðanai. Papildu priekðrocîba, izmantojot ðo rîku, ir fakts, ka tas, iespçjams, ieraksta novçroto attçlu fotogrâfiju vai video tçmas kvalitâtç. Ðobrîd ir vçrojama detalizçtâka pçtîjuma telpas novçroðana tikai pçc viena pçtîjuma un ierakstîtâ materiâla nodoðanas pacientam. Daudzi cilvçki baidâs no regulârâm pârbaudçm. Galvenokârt tas tiek darîts, baidoties no slimîbas atklâðanas un iespçjamâs sâpes, kas dzîvos pçtîjuma laikâ. Lielâkas zinâðanas par novatorisku metoþu izmantoðanu medicînâ vai tâdos paðos pçtîjumos, ko veic kolposkopi vai citi ginekoloìiskajos pçtîjumos izmantotie instrumenti, noteikti palîdzçtu noteiktâ lîmenî pârvarçt ar ðo jautâjumu saistîto stresu, kas ïâva izvairîties no daudzâm nepatîkamâm sekâm.