Sertificctas zvejas laivas msc

Augsta gaisa putekïainuma un / vai piesâtinâjuma apstâkïos ar potenciâli sprâdzienbîstamu saturu ir lietderîgi atrast instrumentus un instalâcijas risinâjumus, kas atbilst ES tiesîbu normâm, kuras ir ATEX sertificçtas, proti, ATmosphères sprâgstvielas.

ATEX uzstâdîðana "atex uzstâdîðana" - juridiskie noteikumiPienâkums ieviest sertifikâciju un nepiecieðamîbu izmantot sertificçtas iekârtas apgabalos (uzòçmumos, kas pakïauti sprâdzienbîstamîbai, tika ieviests ar ES Direktîvu Nr. 94/9 / EK.Sprâdziendroðîbas departamenta noteikumi aptver visas elektriskâs un mehâniskâs iekârtas, kâ arî jebkuras lîgumâ izmantotâs sprâdzienbîstamîbas sistçmas ar jûras, zemes un pazemes darbiem.

Iekârtas, uz kurâm attiecas ATEX direktîvaDirektîva attiecas gan uz visâm maðînâm, aparâtiem, gan uz kontrolpunktiem, kas darbojas potenciâli sprâdzienbîstamâs zonâs. Faktiski visâm ierîcçm, kas atbilst ðâdâm zonâm, jâbût labiem sertifikâtiem, kâ arî tam, kâ visai ATEX instalâcijai jâatbilst informâcijas prasîbâm.Direktîvas ietvaros sertifikâcijas ietvertâs ierîces un iekârtas ir sadalîtas divâs grupâs. Pirmajâ kategorijâ ietilpst iekârtas, kas tiek izmantotas kalnrûpniecîbas nozarç (raktuvçs, visas jaunâs iekârtas otrajai savienîbai. Pçdçjâs, jo îpaði, bez putekïiem brîvas ATEX iekârtas, kas darbojas uz koka vai krâsas industrijas, un visi filtri, paliktòi un droðîbas piederumi, kas staigâ putekïainos apstâkïos.

Katrs jauns ATEX iekârtas projekts, kas atrodas sprâdziena riska apstâkïos, kopâ ar direktîvâ ieviestajiem likumiem ir jâizstrâdâ kopâ ar tajâ ietverto informâciju, kas, îstenojot, ir samazinât sprâdziena risku un paaugstinât vîrieðu un ierîèu (un vides spçju spçlçt apstâkïos. augstu piesâtinâjumu ar bîstamâm vielâm.