Rupnieciskais putekisuccjs ex

Paðlaik ir pieejami daudzi rûpniecisko putekïu sûcçju veidi. Viòiem ir ne tikai cena, bet arî parametri un pat pielietojums un atðíirîbas funkcijâs. Tâs noòem daþâdus piemaisîjumus. Pirms Npçrkamo rûpniecisko putekïu sûcçju iegâdi pievçrsiet uzmanîbu svarîgo lomu brîdim. Pirmkârt, jâapraksta mçríis, kâdâ ðis putekïsûcçjs jâizmanto. Vai mçs bûsim vakuumâ, lai noòemtu piesâròojumu vai nu sausâ, vai arî slapjâ. Vietai ir arî lietoðanas laiks, jo tâ spçks bûs vienlaicîgi.

Putekïsûcçji parasti atðíiras trîs klasçs. To svarîgâkâ iezîme ir zemais vai putekïsûcçjs, ko nosaka noteicoðais putekïu apstrâdes svars. Tie var tikt ârstçti, cita starpâ, ar galdniecîbas vai nelielu remontdarbu jomâ. Vçl viens zîmols ir Medium, kur putekïsûcçji ir piemçroti, lai apstrâdâtu netîrumus no koka, krâsas, lakas vai ìipða. Pçdçjâ klase, vai High, iegûs kaitîgas vielas, kas ir patogçnas un kancerogçnas, ârstçðanai, kâ pierâdîjums par azbestu.Izvçloties piemçrotu rûpniecisko putekïsûcçju, jâpievçrð uzmanîba tâs dzinçjam, jo atkarîbâ no tâ spçjas, sûkðanas jauda bûs maigâka vai spçcîgâka, un tâ bûs proporcionâla apstrâdes jaudai. Pçrkot rûpniecisko putekïsûcçju, jâpievçrð uzmanîba filtriem, jo daþiem putekïsûcçjiem ir paðattîrîðanâs funkcija. Turklât mums jâpârbauda, vai tvertnei nav trûkumu, papildus aprîkojumam, kas tiek piedâvâts ierîcei, kabeïu diapazons, ierîces svars un, protams, garantijas periods.Rûpnieciskajam putekïsûcçjam ir jâbût spçcîgam, lai varçtu noòemt mûsu izvçlçtos piemaisîjumus. Tajâ paðâ laikâ tam jâbût papildus izturîgam pret mehâniskiem bojâjumiem. Mums joprojâm ir jâpievçrð uzmanîba tâs stiprîbai, lai mçs to varçtu viegli izmantot.Izvçloties labu putekïsûcçju, nav viegli, bet iepriekðminçtâs informâcijas izmantoðana noteikti bûs vieglâka.