Rupcties par jusu emuara matiem

Mans brâïameita mîl spçlçt ar saviem matiem, jûs varat viòai strâdât dienas laikâ, íemmçt un plânot. Tajâ paðâ laikâ viòa patieðâm ir apòçmusies, ka, ja viòa vçlas, lai viss izskatîtos perfekti, tad viòa var veikt vienu pîti divpadsmit reizes, liekot uz tiem matu þâvçðanas ierîces vai saspieþot tos. Viòð lielâkoties vçrtç skolas priekðnesumus un veido tos. Viòas pçdçjais uzdevums bija bût papildus oriìinâlam, un viòai bija ideâls frizûra un apìçrbs. Galvenajâ kârtîbâ mana mâte paòçma pîti pîti ar tiem piesaistîtâm lentçm. Pçc brîþa ðî skaista meitene teica nç, nç, ne atkal. Labâk bûs gaidît pârvaldîtos matos ... un tas sâkâs. Èetrdesmit piecas minûtes, kad tâs tiek apvienotas. Viòa izskatîjâs aristokrâtiska kâ nozîmîga karaliene. Bet, tâpat kâ aristokrâti, viòa diezgan âtri mainîja savu prâtu. Neietver, ka kopð raþoðanas sâkuma ir pagâjuðas gandrîz divas stundas. Negaidîti ... tâ pilnîbâ mainîja koncepciju, un tâs stilâ tâ skançja mazliet lîdzîgi "nieeee, es tieðâm nevçlos, jo es nevaru atcerçties princese, kas tâlu no viòas kalpone". Viòa izgudroja jaunu frizûru, piesitotus matus kâ brîvu koku. Par laimi, protams, kâ viòa jau agrâk ir izveidojusi, mums tagad ir prasme veidot matus, tas ir îpaði âtrs. Viòas mâte no viòas jaunâs puses un daþu minûðu laikâ bija viss.

Es iesaku bubu veikalu matu klipus