Putekiu spradzienbistama zona

Tas var nokïût sprâdzienâ, bet sprâdzienbîstamâ sfçrâ, t.i., kas satur gâzes, tvaikus vai putekïus. Un viòð dzîvo no saraksta íîmiskajos birojos, cisternâs, naftas pârstrâdes rûpnîcâs, elektrostacijâs, krâsu darbnîcâs, íîmiskâs rûpnîcâs, cementa rûpnîcâs un daudzos citos, kur tiek iegûti putekïaini vai pulverveida produkti.

Tâ kâ daudzâs Eiropas Savienîbas valstîs daudzus gadus droðîbas noteikumi ir ievçrojami sadalîti, un tiem bija liels ðíçrslis preèu maiòai, tika nolemts tos saskaòot, izmantojot tâ saucamâs ierîces apdraudçtajâs zonâs. ATEX maríçjumi.

https://sprtanol24.eu/lv/Spartanol - Efektīvs risinājums tūlītējai masas konstrukcijai!

Tâtad, kâdi ir ATEX maríçjumi?Uz ðo terminu attiecas sîki izstrâdâtas prasîbas, kas noteiktas Eiropas Savienîbas tiesiskajâ posmâ, un tâm jâatbilst visiem produktiem, kas paredzçti, lai sniegtu sprâdzienbîstamâs teritorijâs. Prasîbas, uz kurâm ðie noteikumi neattiecas, var regulçt iekðçji noteiktâs ES dalîbvalstîs, tâs ne vienmçr var bût pretrunâ ES nolîgumiem, tâs arî nevar saasinât prasîbas.Visas ierîces, kas paredzçtas karjerai dzîvokïos ar eksplozijas risku, ir jâmaríç saskaòâ ar direktîvu, kas ieviesta ar direktîvu. Ðajos maríçjumos ir virkne simbolu, kas nosaka daþâdus parametrus, kas nepiecieðami ðîm ierîcçm. Un tikai:Uzliekot CE zîmi uz raþojuma, raþotâjs apliecina, ka ðis rezultâts atbilst direktîvas pamatprasîbâm.Telpas, kurâs sprâdzienbîstami stendi tiek nodoti bîstamajâm telpâm. Bîstamîbas zonas apzîmçjums arî informç par briesmâm, kad un cik stipri tas ir:- to tvaiku gâzes un ðíidruma zona ir atzîmçta ar burtu G- degoðu putekïu zona - burts D.Pçc tam sprâdziendroðas ierîces tika izlaistas divâs grupâs:- ìimene Arî ðie ir instrumenti, kas ievietoti grâmatâ raktuvçs,- II grupa ir trauki, kas pieðíirti lieluma grâmatai sprâdzienbîstamu gâzu, ðíidrumu vai putekïu fonâ.Nâkamâ klasifikâcija nosaka instrumenta korpusa un lieðanas spçka blîvuma pakâpi.Valsts ir tipiska temperatûras grupa, ti, maksimâlâ temperatûra virsmai, uz kuras ierîce var darboties.Kâdas ir ATEX zîmes izmantoðanas priekðrocîbas:- nodroðinât rûpniecisko uzòçmumu droðîbu, \ t- ierobeþojot iespçjamos draudus vai neveiksmes radîtos ekonomiskos zaudçjumus, \ t- mâkslas dîkstâves samazinâðana,- nodroðinât nepiecieðamo ierîèu kvalitâti.