Putekiu nooemdana no plastmasas

Modernâs putekïu attîrîðanas iekârtas ir inovatîvs tehniskais lîmenis. To daudzpusîba un forma ir nepârspçjami. Tos var veikt arî vakuuma un pârspiediena metodçs. Piesâròojuma sistçma var pastâvçt atbilstoði sodu garðai. Putekïu noòemðanas un filtrçðanas paòçmiens dod bûtisku ieguldîjumu organizâcijâ un grâmatu droðîbas grupâs daudzâs nozarçs un amatniecîbâ.

Pareiza filtrçðanas metode un rûpîga filtra auduma izvçle ir obligâta vîrieðiem un videi. Slikto vai slikti uzstâdîto filtru sistçmu sekas ir nepietiekama iesûknçðanas jauda, liels enerìijas patçriòð, liels filtrs, piesâròots gaiss un atgrieðanâs gaiss pat ar piemaisîjumiem.

Mazie putekïu savâcçji ïauj izvçlçties ieguves un filtrçðanas jaudu kâ daïu no pârbaudîtajâm bûvniecîbas sistçmâm. Ventilatoru, filtrçðanas virsmas un utilizâcijas sistçmas efektivitâte ir pielâgota reâlajâm vajadzîbâm. Savâkto putekïu un zâìu skaidas maisîjumu, piemçram, var ievietot maisos, presçt vai izlij konteinerâ. Ja mainâs raþoðanas profils, sûkðanas sistçmu varçs pielâgot bez problçmâm.

Ir jâveic arî putekïu savâcçja izveide, filtrçðanas virsmas paplaðinâðana un modifikâcija, lai iegûtu lielâku filtru, piedâvâjot uzstâdît ârpus iekârtas.

Putekïu filtrçðana ir attîrîðanas filtrs, kas ir nepârspçjams mâjas daudzpusîbas un vçrtîbas ziòâ. Ierîces var izmantot arî kâ filtrus, kas pozicionç gan pozitîvo spiedienu, gan spiedienu. Atkritumu apglabâðanas sistçma var dzîvot pârâk daudz kopâ, pielâgota uzdevumu gaumei.