Psihiatrisko trauccjumu epidemioloiija

Garîgi traucçjumi var ietekmçt visu vecumu lomas. Ârsti ir satraucoði, ka gandrîz 20% no skolas vecuma bçrniem to ir. Kâ jûs uzzinât, vai jûsu bçrns var tikt galâ ar garîgiem traucçjumiem?

Pirmkârt, jums jâzina, ka visi traucçjumi zîdaiòiem var parâdîties daþâdos vecumos. Daþi bieþâk parâdâs agrâ bçrnîbâ, citi ir raksturîgi pirmsskolas vecumam, bet pilnîgi atðíirîgi traucçjumi parâdâs tikai skolas stâvoklî. Attîstîbas anomâlijas ir ïoti dinamiskas, un to simptomi uzlabojas ar vecumu.

Trauksmes traucçjumi, kas izpauþas trijâs jomâs, ir ïoti smagi. Viens no tiem ir subjektîvâs pieredzes sektors, kas stâsta, ko bçrns redz tuvâkajâ prâtâ. Otrâ grupa ir somatiskâ sfçra, kas nonâk lîdz pçdçjam, ko bçrns paliek savâ íermenî. Somatiskos simptomus raksturo daþâda veida sâpes (piemçram, vçders vai galvassâpes un pat vemðana un ìîbonis. Bçrns var arî nevçlçties mieloties un peldçties naktî. Pçdçjâ sfçra attiecas uz bçrna uzvedîbu un ir satraucoða uzvedîba. Bçrns var pârtraukt sazinâties ar saviem vienaudþiem un tikt atsaukts vairâk.

Kad jums vajadzçtu doties pie psihiatra ar savu bçrnu? Speciâlista iejaukðanâs iemesls ir kâda bçrna uzvedîba, kas atðíiras no summas. Mûsu jaunais psihiatrs Krakovâ koncentrçjas uz bçrniem, kuriem slimîba ir atslçga, lai to varçtu izmantot. Pateicoties pieredzei ar bçrniem un milzîgu empâtijas devu, konsultâcijas ar mûsu ârstiem Jûsu bçrnam nebûs stresa. Pateicoties mûsdienîgâko tehnoloìiju lietoðanai kompozîcijâ ar bçrniem, mûsu jaunais psihiatrs ne tikai diagnosticçs ðo problçmu, bet arî darîs visu iespçjamo, lai to atrisinâtu, pieðíirot bçrnam apmierinâtîbu ar bçrnîbu.