Programma buvniecibas uzocmumiem

Programma comarch erp xl, agrâk tika saukta par CDN XL. Programmatûra ir paredzçta gan maziem, gan ârkârtas uzòçmumiem, kas piedalâs cita veida nozarçs: tirdzniecîbâ, raþoðanâ un pakalpojumu sniegðanâ.

Programmâ "komors erp xl" ir plaða funkcionalitâte. Tâs galvenais trûkums ir tas, ka tas iegûs, lai sniegtu pilnîgu atbalstu un automatizçtu biznesa procesus. Tas dod iespçju pârvaldît visus biznesa procesus uzòçmumâ. Turklât tâ ir modulâra konstrukcija, lai lietotâjs to varçtu izvçlçties atbilstoði uzòçmuma individuâlajâm vajadzîbâm. Visa sistçma, kas attiecas arî uz tieðsaistes klasçm, kad un bezsaistç.Programma ir visbieþâk izvçlçtâ ERP sistçma gadiem. Vairâk nekâ 4000 uzòçmumu izmanto paðreizçjo programmatûru un lepojas. Ðî metode atbalsta reâlâku pârdoðanas kanâlu izmantoðanu. Pateicoties tam, ir iespçjams pârvaldît ne tikai loìistikas, bet arî daudz efektîvâkas programmas.Ðî integrçtâ sistçma ir daudzpusîga ERP kultûras ierîce tirgû. Tâ aptver visas uzòçmuma darbîbas jomas.Ðajâ sistçmâ "Tirdzniecîbas un izplatîðanas" modulis atbalsta procesu ievieðanu tirdzniecîbas un izplatîðanas jomâ. Tas pârvalda uzòçmumu no pârdoðanas un iepirkuma puses."Raþoðanas" modulis ir aprîkots ar ierîcçm vienîbas un sçrijas darbiem. Tam ir arî rîki, kas paredzçti diskrçtai un procesu îstenoðanai. Tâ atbalsta dizaina aktivitâtes un papildus vienkârðu novâkðanu. Tas dod jums iespçju noteikt tehnoloìiju, definçt raþoðanas marðrutu, izveidot darba grafiku un îstenot raþoðanas procesu.Moduïa "Noliktavu pârvaldîba" ietvaros jums ir iespçja kontrolçt krâjumus un izdot pasûtîjumus. Pateicoties ðâdam elementam, kïûdas var viegli novçrst."Servisa un remonta" modulis ïaus reìistrçt, kâ arî izpildît pakalpojumu pasûtîjumus. Tad tâ ir ierîce, kas nodroðina procesu ievieðanu no servisa nodaïas."CRM" modulis dod iespçju vâkt klienta datus. Ar to jûs varat uzzinât par saviem esoðajiem un potenciâlajiem klientiem. Tas dod iespçju vadît pârdoðanas un mârketinga komandu darbu.Programmai erp xl ir arî daudzas citas iespçjas, kas ir vçrts uzzinât no mûsu darbîbas.