Pirmais darbs uk

Neilgi pçc mâcîbu beigðanas man nebija jâmeklç darbs, man vajadzçja meklçt darbu. Es viòu atradu vietçjâ pârtikas preèu veikalâ. Bûtu tâda pati dîvaina, bet vidçji patîkama pieredze. Bieþi vien no pçdçjâs pakâpes neviens - ne boss vai citi darbinieki - nav iecerçjis mani îstenot. Viòiem vajadzçja ierasties pie manis un atrast darbu.

Protams, grâmata pârtikas veikalâ neatbilst îpaði svarîgiem uzdevumiem, galu galâ, ir aspekti, no kuriem cilvçks pieradis pie pçdçjâ, ka viòð atrodas otrâ pusç. Tâdçï darbinieks, kura apmâcîba tiks apstrâdâta pçc nolaidîbas, joprojâm rakstîs daudz nevajadzîgu kïûdu, bieþi vien radot zaudçjumus veikalam. Zaudçjumi, par kuriem darba devçjs ir atbildîgs saskaòâ ar Darba kodeksu.Jebkurâ svarîgâ pârtikas preèu veikalâ standarts ir paketes siltuma xl & nbsp; fiskâlais pakalpojums. Tas palielina mâkslas efektivitâti un samazina zudumus. Lielformâta veikali ir palîdzçjuði Polijai vairâk nekâ divas desmitgades, un viòiem ir bijis pietiekami daudz laika, lai uzlabotu ðâdas apmâcîbas metodes. Apmâcît jaunu kasieri vai kasieri, kuru aizpildîs speciâli definçts treneris vai zemâka lîmeòa darba devçjs. Un jauni cilvçki sâkumâ palîdz praktiskâk. Visiem mums, iepçrkoties ar atlaidi, viòam bija taisnîba, dzirdot, kâ cits kasieris lûdza kolçìi no kases aparâta blakus produkta koda atgâdinâjumam.Nâkamajos gados esmu iepirkðanâs diskonta veikalos. Manuprât, ðíiet, ka jauni darbinieki ïoti viegli îsteno. Es nesaku, ka mûsdienu sezonâ vidçjais intelektuâlais lîmenis poïiem ievçrojami pieaugs. Es bûtu jutîgâk domât, ka tikai tad mâcîbu metodes attîstîjâs. Mçs veicam brîvâ tirgus ekonomikâ no salîdzinoði moderniem un de facto mçs vienmçr esam tajâ. Arî cik daudz darbinieku ir tiesîga apmâcît uzòçmuma rîkojumu.Augstâs sniegtâs palîdzîbas kategorijas ir îpaði pamanâmas brîvas konkurences apstâkïos. Runa ir par skaistu acîmredzamu, kâ arî izmaksas par kases aparâta apkalpoðanu pârtikas veikalâ, un tagad, divpadsmit gadus pçc galvenajâ punktâ minçtajiem notikumiem, jûs joprojâm varat redzçt vadîtâjus, kuri nepievçrð uzmanîbu nepiecieðamîbai îstenot darbiniekus. Es esmu nedaudz ðâdu vadîtâju - tas ir daudz.