Pienakumu glabat atkritumu uzskaiti

jinx formulaJinx Repellent Magic Formula - Efektīvs veids, kā uzlabot savu dzīves situāciju!

Katram uzòçmçjam piemçrojamâ grâmatvedîbas akta bûtîbâ ir pienâkums saglabât uzòçmuma aktîvu uzskaiti. Ðâda reìistrâcija ir pamatlîdzekïu reìistrâcija.

Uzòçmuma pamatlîdzekïi ir: zeme, pastâvîgas lietoðanas tiesîbas uz zemes, çkas un bûves, maðînas, transportlîdzekïi, iekârtas un citas ierîces, kuru skaits to iegâdes laikâ pârsniedz trîs tûkstoði pieci simti, arî dzîvo kopîpaðumâ vai ir nodokïu maksâtâja vai uzòçmuma îpaðumâ. Pienâkums iekïaut aktîvus pamatlîdzekïu reìistrâ notiek tajâ mçnesî, kurâ tas iegâdâts.

Saglabâjot ierakstus par fiksçtajiem aktîviem, kas tiek izsaukti darba þurnâlos, iespiestâs lapâs ar atbilstoðâm datora kolonnâm, uz rokâm uzbûvçtajâm lapâm ar zîmçtâm tabulâm vai piezîmjdatoros bez atbilstoðâm tabulâm, bet ierakstos jâietver visi dati, kas nepiecieðami reìistrâcijai. Nosacîjums ir aizpildît dokumentu uzòçmumâ.

Pamatlîdzekïi tiek reìistrçti, pamatojoties uz dokumentiem, kuru sâkotnçjâ vçrtîba ir ievadîta. Pamatlîdzekïu reìistrâcijas tabulâ jâiekïauj: kârtas numurs, iegâdes datums un pieòemðana lietoðanai, iegâdes apstiprinoðie dati, pamatlîdzekïu apraksts, pamatlîdzekïu klasifikâcijas simbols, sâkotnçjâ cena, nolietojuma likme (atkarîga no gadiem, nolietojuma apmçrs, amortizâcijas apjoms, atjauninâts sâkotnçjâ vçrtîba, nolietojuma norakstîðanas summa un kasâcijas datums kopâ ar tâ izpildes iemeslu. Pasâkuma pârdoðanas panâkumos ievadiet pârdoðanas datumu, ja pamatlîdzeklis tiek iznîcinâts, jâpievieno likvidâcijas ziòojums. Minçjot attiecîgo likumu, uzòçmumam ir jâveic visi dokumenti, kas apliecina pamatlîdzekïu iegâdi.