Piekaramie griesti un ledus montathas apgaismojums

Avârijas apgaismojumam jaunajos laikos ir ârkârtîgi svarîga vçrtîba droðîbâ, precîzâk novedot pie daþu cilvçku evakuâcijas no bîstamâs çkas. LED avârijas apgaismojumam ir ârkârtîgi svarîga loma, jo îpaði, kad tiek zaudçta gaismekïu pamata baroðana. Ârkârtîgi svarîga ir ne tikai pareiza apgaismojuma izvçle, bet arî atbilstoða maríçðana ar visiem komunikâcijas ceïiem un augsta riska zonâm.

Kâdi avârijas moduïi ir redzami laukumâ?Mûsu tirgû mçs atrodam daudz veidgabalu un îpaðu avârijas moduïu, kas garantçs mums lielu droðîbu iedzîvotâju evakuâcijas laikâ. Pârdoðanai pieejamo ietekmi var izmantot, piemçram, lai sagatavotu avârijas apgaismojumu sociâlajâ interjerâ, birojos, privâtos dzîvokïos vai kâpòu telpâs. Mûsdienîgus moduïus un avârijas gaismekïus iesaka ne tikai bagâtîgs dizains, bet arî jaudas daudzveidîba un ïoti stingru droðîbas prasîbu izpilde. Veikalu plauktos ne tikai funkcionâlie gaismekïi ar praktisku pielietojumu bauda ievçrojamu reputâciju, bet arî modernu avârijas LED apgaismojumu ar lielâku hermçtiskumu, ko var droði lietot interjeros, kur ir arî ïoti augsts mitrums, kâ arî augsta putekïainîba. Avârijas apgaismojums ar paaugstinâtu hermçtiskuma klasi ir ideâli piemçrots vannas istabâm.

Ko pievçrst uzmanîbu pirms pirkðanas?Cilvçkiem, kas plâno iegâdâties profesionâlu LED avârijas apgaismojumu, vispirms jâmeklç produkti, kas izgatavoti no izcilas materiâlu kategorijas. Mûsdienâs paðiem augstas kvalitâtes tçrauda, alumînija vai polikarbonâta íermeòiem ir ïoti liela reputâcija. Ðos râmjus var piestiprinât pie vertikâlâs sienas un griestiem. Ir vçrts ieguldît arî pazîstamu un populâru zîmola gaismâ, pateicoties kuriem mçs atzîsim 100% pârliecîbu par to, ka viòi varçs efektîvi rîkoties daudzus gadus. Ir vçrts meklçt tâdus uzòçmumus kâ TM TECHNOLOGIES, ES-SYSTEM, AWEX vai HYBRYD. Izvçloties modernu LED avârijas apgaismojumu, ir vçrts pievçrst uzmanîbu tam, vai iegâdâtajâ produktâ bûs CE sertifikâts, kas apliecina mûsu avârijas apgaismojuma atbilstîbu jau spçkâ esoðajiem Eiropas standartiem.

testiMûsdienu avârijas apgaismojuma sistçmâs tiek pieòemti daudzi jauni risinâjumi, kas ietver lietoðanas çrtuma uzlaboðanu un, galvenais, iekârtas droðîbu. Ir vçrts ieguldît ðâdâ avârijas apgaismojumâ, kurâ bûs iespçjams veikt testus saskaòâ ar PN-EN 50172 noteikumu: jaunos apgaismojumos ar paðpârbaudi pamata ikmçneða funkcionâlais tests, iespçjams, tiks sasniegts automâtiski, tâpat kâ apgaismojuma laika testi. Speciâlie avârijas gaismekïi ir pieejami arî savâ tirgû, kas paliek telpâs, kur jâreìistrç visas atseviðíu avârijas gaismekïu pârbaudes vçsture.

Kur tie ir jâizmanto?Avârijas apgaismojums un, labi, evakuâcijas apgaismojums ir jâizmanto visos evakuâcijas ceïos komunâlo pakalpojumu blokos un kolektîvâs dzîvesvietâs. Avârijas apgaismojumam vçl jâatrodas pilnos ceïos, kas tiek veikti evakuâcijai un tiek darbinâti tikai ar mâkslîgo gaismu. Noteikti jâòem tos un kinoteâtros, teâtros, daþâdâs iespaidîgâs vietâs, lasîtavâs, þurnâlos, konferenèu telpâs, sporta zâlçs, izklaides vietâs, muzejos arî visâs sabiedriskajâs çkâs.