Parskats par gramatvedibas atbildibu

Jaunajâ laikâ pretçjâ veida uzòçmumos visâ reìionâ mums bija jâizveido acîmredzamas grâmatvedîbas kïûdas. Uzòçmumu vadîba, ðîs kïûdas mçìinâja slçpt, kas izraisîja dusmas un saðutumu cilvçku vidû.Grâmatvedîbas kïûdu dçï viòi nesaòçma atalgojumu par novembra mçnesi, un viòi saòems kompensâciju tikai janvârî.

Tas ir neiespçjami, es neesmu pârâk daudz, lai ïautu karpai ... man nav nekas, lai organizçtu Ziemassvçtkus vispâr, ”viòa stâsta mûsu laikraksta þurnâlistam no darbiniekiem.Tas, ka viena uzòçmuma vadîtâji novembrî nodroðinâja mûsu viesiem milzîgas biïetes, kurâm bija paredzçts lîdz 20% no vidçjâs mçneða algas, palielina ugunsgrçku. Ðie jçdzieni motivçti, ka darbinieki daudz laika pavadîja uz saviem pienâkumiem, pateicoties kuriem uzòçmums ieguva 5% pieaugumu pagâjuðâ mçneða laikâ ar panâkumiem.Par solîjumiem iegût un izdarît kuponus ...Tas nav atseviðís gadîjums Polijas pasaules laukumâ, iepriekðçjâ brîdî bija vairâk. Daþiem darbiniekiem ir tiesîbas aizstâvçt savas tiesîbas tiesas ceïâ un pieprasît kompensâciju ðâdâ veidâ. Viòi neredz jaunu perspektîvu, nevis „iet kar┠ar vârdu, kas ir maksâtnespçjîgs.Ko jûs vienmçr domâjat, lai izvairîtos no ðîs kïûdas sugâm perspektîvâs? Optima grâmatvedîbas programma var bût noderîga pçdçjâ pienâkumâ. Tâ ir tâda pati komanda, kas atrodas uz datoriem ne tikai grâmatveþiem, bet arî vadîtâjiem. Tas izraisa visu saistîto ieguldîjumu uzòemðanos un no tâ izrietoðo risku. Turklât ideja, pateicoties iebûvçtajâm zinâmajâm datubâzçm un tieðsaistes atmiòai, pastâvîgi optimizç tâs iedzîvotâju darbîbu. Ja nepiecieðams, tiek saprasts, ka pârskaitîjumi ir rezervçti nepareiziem konta numuriem. Ðajâ periodâ ir vairâk, lai atgâdinâtu, kas paðlaik ir jâdara, lai ievçrotu noteikto grafiku.Ðî programma tiek izmantota Rietumeiropâ, kur tâ ir ieguvusi lielu skaitu atbalstîtâju. Tas ir bez problçmâm, pateicoties datiem, kas ik pçc desmit minûtçm tiek saglabâti apziòâ, mçs nezaudçsim mûsu darba rezultâtus pat tad, ja strâva ir izslçgta.