Naudas sodus

Ir bijuði periodi, kuros kases aparâti ir prasîti tiesîbu normâs. Tad ir elektroniskas iestâdes, kas reìistrç ienâkumus un nodokïu summu, kas jâmaksâ no vairumtirdzniecîbas, kas nav vairumtirdzniecîba. Uzòçmuma îpaðnieku var sodît ar lielu naudas sodu, kas pârsniedz viòa peïòu. Neviens nevçlas pakïaut sevi kontrolei un sodiem.Bieþi vien ir iespçjams, ka uzòçmums ir izveidots ierobeþotâ telpâ. Îpaðnieks piedâvâ savas preces internetâ, savukârt veikals galvenokârt saglabâ tâs vienîgo brîvo telpu, kur atrodas galds. Tomçr kases aparâti ir tik vçrtîgi, kad veikals veiksmîgi darbojas visâ tirdzniecîbas telpâ.Tâtad viens ir cilvçku vidû, kas rûpçjas ðajâ jomâ. Ir grûti iedomâties, ka uzòçmçjs pârvietojas ar pilnîgu fiskâlo kases aparâtu un pilnîgu dublçðanas iekârtu, kas nepiecieðama tâs droðai izmantoðanai. Tie ir noderîgi tirgû, pârnçsâjamie kases aparâti. Tie aizòem mazus izmçrus, izturîgus akumulatorus un to apkalpoðanu. Forma atgâdina terminâïus, lai izsniegtu maksâjumu karti. Tas dod viòiem milzîgu pieeju mobilajai lietai, un, piemçram, tad, kad mçs esam viegli spiesti doties uz klientu.Kases aparâti ir svarîgi paðiem pircçjiem, bet ne uzòçmumu îpaðniekiem. Pateicoties izsniegtajam kvîtim, cilvçkam ir tiesîbas iesniegt sûdzîbu par samaksâto produktu. Galu galâ ðis fiskâlais dokuments ir vienîgais pierâdîjums par mûsu preèu iegâdi. Ir arî pierâdîjumi, ka darba devçjs veic darbîbas ar likumu un veic PVN no piedâvâtajiem produktiem un pakalpojumiem. Ja rodas situâcija, ka fiskâlie çdieni veikalâ ir izslçgti vai neizmantoti, mçs to varam paziòot birojam, kas veiks atbilstoðus juridiskus pasâkumus pret darba devçju. Tas apdraud viòu ar lielu finansiâlu sodu un daþreiz pat tiesu.Kases aparâti arî palîdz îpaðniekiem uzraudzît uzòçmuma ekonomisko situâciju. Katras dienas rezultâtâ tiek izdrukâts ikdienas kopsavilkums, un ðî mçneða laikâ mçs varam izdrukât visu kopsavilkumu, kas mums parâdîs, cik precîzi mçs darîjâm naudu. Pateicoties tam, mçs varam âtri pârbaudît, vai kâda no komandâm zog savu naudu vai vienkârði vai mûsu peïòa ir izdevîga.

Veikals ar kases aparâtiem