Modes skate

Vivese Senso Duo ShampooVivese Senso Duo Shampoo Matu izkrišanas problēmas efektīvs risinājums

Pçdçjâ sestdienâ beidzâs vietçjâ apìçrbu raþotâja jaunâkâ kolekcija. Pasâkums piesaistîja lielu daïu auditorijas, kas vçlçjâs pârbaudît, ko dizaineri ir izveidojuði uzkrâjoðajâ sezonâ. No auditorijas mçs varçjâm pat dzirdçt vairâkas slavenîbas, þurnâlistus un politiíus.Rafinçtais displejs darbojâs tuvâkajâ vietâ un viss beidzâs bez jebkâdiem ðíçrðïiem. Uz virsmas mçs varçjâm apbrînot modeïus, kas piedâvâ brîniðíîgus, vasaras, roku darinâtas drçbes. Viòi izmantoja tikai vienkârðus un smalkus audumus ar augstas krâsas krâsâm, ieskaitot kokvilnu, linu un zîdu. Mûsu reportieriem patika gaisîgs, krâsains maksimums svârki, kas izgatavoti no tamborçðanas. Blakus tiem bija prieks ar meþìînçm, romantiskâm kleitas un blûzes ar frillçm un izðûti bikini. Lai iegûtu vieglu apìçrbu, dizaineri piedâvâja cilvçkiem, cita starpâ, pîtas cepures ar interesantiem apïveida krustojumiem, kas dekorçti ar meþìînçm un krâsainiem ziediem.Pçc izrâdes notika skaistâs kâzu kleitas izsole, kas sagatavota vislielâkai pçdçjai formai. Kleita ir dota personai, kas vçlçtos palikt anonîma. Turklât daudzas no vissiltâkâs kolekcijas drçbçm tika izsolîtas. Ienâkumi, kas iegûti no jauniem pârdoðanas darîjumiem, tiks pieðíirti tuvai bçrnu mâjai. Jâuzsver, ka uzòçmums labprât atbalsta daþâdas labas un veselîgas akcijas. Viòas darba devçjs jau vairâkkârt ir gaidîjis savu materiâlu izsoles, tâpçc pârdoðanas punkts bija pat rûpnîcu apmeklçjums.Uzòçmuma pârstâvis mums pastâstîja, ka jaunâkâ kolekcija pievienosies mâjâm jau maija sâkumâ. Turklât viòð informçja, ka uzòçmumam ir tieðsaistes veikala atvçrðana, kurâ kolekcijas bûtu pieejamas, izòemot stacionâros veikalos.Jûsu modes zîmols ir neatkarîgs no bagâtâkajiem apìçrbu raþotâjiem. Tai ir vairâkas rûpnîcas visâ valstî. Tâ nodarbina vairâkus tûkstoðus darbinieku, ðajâ ziòâ galvenokârt daudzus labâkos drçbnieku, ðuvçju un dizaineru darbiniekus. Katru reizi ðis nosaukums tiek veidots kolekcijâs sadarbîbâ ar Polijas dizaineriem. Ðîs kolekcijas ir tik lielas, ka pirms veikala uzsâkðanas viòi ir gatavi pâriet garâs rindâs no vienas rîta. Ðîs kolekcijas notiek vienâ dienâ.Ðî zîmola ietekme ir bijusi ïoti populâra lietotâju vidû jau daudzus gadus un valstî, kâ arî ârvalstîs. Rakstot par viòu, viòai, ðíiet, nav pieminçtas daudzâs saòemtâs atlîdzîbas, kas apliecina, ka raksti ir augstâkâs klases.

Skatiet mûsu veikalu: Lemon vienreizçjâs lietoðanas apìçrbs