Modernie risinajumi kozuowski loiistika

Citu materiâlu pârvadâðana ðajâ daïâ liek ieviest mûsdienîgas metodes. Vibrçjoðie padevçji ir dzçriens starp visizplatîtâkajâm, kas satur lietoðanu daudzâs daþâdâs nozarçs.

https://ecuproduct.com/lv/african-mango-visaptveross-preparats-novajesanu/African Mango Visaptverošs preparāts novājēšanu

Ðie çdieni ir izgatavoti neapstrâdâtu, vienkrâsainu un sausu izejvielu pârvadâðanai ne pârâk lieliem attâlumiem. Taèu to konstrukcija ïaus savienot vairâkus padevçjus sçrijas savienojumâ, un ðâdas pieejas ïauj paplaðinât transporta marðrutu.Raþotâja piedâvâjumâ ir pirmie trîs veidu konveijeri, tie ir: íçdes, jostas, rullîði un vibrâcijas konveijeri.

Tad vibrâcijas konveijeram ir aprîkojums, kurâ izejmateriâls tiek pârvietots, pateicoties tâs inerci. Viòi tic kustîbas asimetrijas izmantoðanai, lçnais intereðu temps priekðâ un lielais atdeve padara produkta maiòu. Transportçðana, kas tiek veikta, saglabâjot ðâdas ierîces, ir iespçjama, jo tiek izmantoti vibratori, kas ir citas vibrâcijas frekvences. Ðo organizâciju struktûras ir pielâgotas lietotâja prasîbâm, un tâs var bût sânu, augðçjâs vai apakðçjâs. Mûsdienîgu risinâjumu izmantoðana ïaus vairâk izmantot apturçtu un atbalstîtu çku bûvniecîbu.

Elektroapgâdes metodei ir arî vibrâcijas konveijeri. Raþotâju piedâvâtâs iekârtas ir elektriski vai pneimatiski darbinâmas. Abiem ðiem risinâjumiem ir zems enerìijas patçriòð gan gaisa, gan gaisa apstâkïos, vienlaikus samazinot trokðòa lîmeni.

Vibrçjoðie padevçji tiek izmantoti arî lînijâs, kur nepiecieðams iepriekð noðíirt materiâlu, tâ dzesçðanu vai sildîðanu, mitrinâðanu vai dehidratâciju. Plaðais lietojumu klâsts padara ðo iekârtu raþotâjus pielâgot savus produktus klienta unikâlajâm vajadzîbâm. Tad tiek noteikts, ka tiek izmantota metode, kurâ tiks izmantoti materiâli, efektivitâte un apstâkïi, kâdos tie tiks izmantoti.