Mikroskops n 180 m

Denta Seal

Mikroskops tagad ir çdiens, kas bieþi ir tuvs un bieþi ieteicams zinâtniekiem citâs jomâs, jo îpaði tiem, kas tieði vai netieði saistîti ar bioloìiju. Pirmie mikroskopi, kas tika izgudroti 16. gadsimtâ, neatbilda viòu karjerai, un, piemçram, viòi nesniegtu daudz skolu. Tie bija lçcas, kuru palielinâjuma spçja bija zema, jo testa priekðmetu varçja palielinât tikai desmit reizes. Salîdzinot ar paðreizçjiem çdieniem, var secinât, ka tas faktiski bija nulles rezultâts. Tomçr, lai sagatavotu kaut ko jaunu, vajadzîba pçc idejâm, izmçìinâjumiem, prototipiem un nepârtraukta uzlaboðana. Tieði tâpçc ðie konstruktori neapstâjâs. Izrâviens ðajâ lietâ notika vçlâk, 17. gadsimtâ. Ierîce pati tika uzlabota, un izgudrotâjs âtri paplaðinâja raþoðanu, strâdâjot pie tâ naudas spçka. Pateicoties ðai maðînai, bûtu svarîgi novçrot tâdas ðûnas kâ, piemçram, vienðûni. Tas padziïinâtu bioloìisko domu, un zinâtnieki varçtu sâkt novçrot cilvçka sistçmas un to interjeru. Paðlaik es piekïûtu daudz modernâkai tehnoloìijai. Stereoskopiskajiem mikroskopiem ir tiesîbas palielinât studiju objektu lîdz divsimt reiþu. Rûpîgâki pçtîjumi ir vienâdi. Pateicoties izgudrojuma attîstîbai un izplatîðanai, zinâtnieki var paplaðinât zinâðanas par mazâkiem un mazâkiem organismiem. Turklât stereoskopiskie mikroskopi ïauj pçdçjam novçrot pârbaudîto objektu kustîbu, un jûs varat tos òemt ne vismaz dienas laikâ, bet naktî, jo tie nav balstîti uz dienas sauli.