Metha ugunsdrodiba

Kamçr ugunsgrçks ir veiksmîgs, vissvarîgâkais ir pârsteidzoða un viegla reakcija, pateicoties kurai iespçjami zaudçjumi tiek samazinâti lîdz minimumam. Reizçm tâ var pat veicinât cilvçka dzîvîbas glâbðanu. Lai ðî reakcija bûtu droða, tomçr jums ir jâzina, kâ rîkoties un ko meklçt. Pretçjâ gadîjumâ mçs aizdegsies slçgtâ telpâ un reâlâ telpâ, pirmajâ gadîjumâ atcerieties, ka mûsu manevrçðanas telpa ir ierobeþota, klubâ ar paðreizçjo mçs nevaram atïauties izmantot visus sagatavoðanâs darbus. Visefektîvâkâ dzçriens neapðaubâmi ir tvaiks, kas ïauj âtri novest pie draudu neitralizâcijas.

novecošanas tablešu klasifikācija

Protams, tvaika kâ ugunsdzçsîbas materiâls netiek uzòemts atklâtâ vietâ, kur tas nepçrk pareizu koncentrâciju, pateicoties kam ir pieòemams ugunsgrçka dzçðana. Lai gan tas ir lieliski pievienots mazâs çkâs. Bieþi vien tas ir saistîts ar kuìiem, dzîvokïos, kur tiek izmantoti gâzes vai vulkâniskie katli, kur ûdens nav atïauts. Tvaika galvenais efekts, kas palîdz novçrst ugunsgrçku, ir neitralizçt skâbekli, bez kura liesma nebûs ilgstoða. Tâs lielais trûkums ir tas, ka ðî iedarbîba tiek veikta ïoti âtri, pateicoties kam uguns nespçs pietiekami izplatîties. Tas ir ârkârtîgi svarîgi, jo tâdâ formâ, kad uguns izpleðas uz jebkuru çku, tas, iespçjams, netiks dzçsts ar to paðu pâri. Tad ir nepiecieðams, lai ugunsdzçsçju brigâde bûtu ïoti augsta, kas tiek radîta ar paðreizçjo, ka ugunsgrçka radîtie zaudçjumi bûs visaugstâkie.