Mati 2017

Dr Farin ManDr Farin Man. Efektīvas novājēšanu tabletes

Mana mâsa ïoti ïoti mîl spçlçt ar matiem, jûs joprojâm varat to izdarît un íemmçt. Tajâ paðâ laikâ tas patieðâm tiek absorbçts, ka, ja jûs vçlaties, lai viss izskatîtos perfekti, var uzlabot vienu pîti seðas reizes, uzliekot matu þâvçðanas ierîces vai piespieþot to. Viòð mîl skolu ðovus un izpilda viòus. Viòas jaunais radîjums - Princes Joker - bija jautri, un viòai bija jâvalkâ ideâls frizûra un apìçrbs. Centrâlâ kârtîbâ mana mamma sapulcçjâs ap duci bizîtes ar tiem piestiprinâtâm lentçm. Vçlâk ðis vienpadsmitgadîgais teica nç, nç, nevis vienu reizi. Istabâs bûs patîkamâk gaidît .... jâ tas sâkâs. Laiks, kad ir pârblîvçts arî to modelçðana. Viòa izskatîjâs jauka kâ laba karaliene. Tomçr, kad viòa palika pie aristokrâtiem, viòa diezgan âtri mainîja savu prâtu. Neskatoties uz tagadni, kopð radîðanas sâkuma ir bijusi vairâk nekâ divas stundas uz skatienu. Pçkðòi ... pilnîgi izmainîja redzçjumu, bet viòas stilâ tas bija gandrîz tik "nieeee, man nepatîk, es neko neatceros par princesi, kas ir augsta". Viòa izgudroja jaunu frizûru, piesitotus matus kâ brîvu koku. Par laimi, protams, kâ viòa iepriekð ir izveidojusi, mums ðobrîd ir notikums matu veidoðanâ, tâpçc tas viss noritçja gludi. Viòas mâte, no vienas puses, bija no citas, un îsâ laikâ viòi bija gatavi.