Majas galerijas ieejas apgaismojums

Princess HairPrincess Hair Labākais veids dabiski skaistiem matiem

Apgaismojums ir neatòemama sastâvdaïa jûsu mâjâs. Pirmkârt, tas nodroðina gaismu, apgaismo telpu, bet ïoti bieþi ir gan dekoratîvas funkcijas. Vienkârðu pârdoðanai ir daudz veidu apgaismojums, sâkot no tradicionâlajâm kvçlspuldzçm lîdz LED apgaismojumam. Katrai no tâm ir daþâdas funkcijas, kâ arî citas priekðrocîbas.Mûsdienâs dienasgaismas spuldzes ir ïoti moderns apgaismojuma veids, kas ir izlâdes spuldzes veids. Gaismu luminiscences spuldzçs emitç fosfors, ko ierosina ultravioletais starojums, kas rodas gâzizlâdes caurulç. Jo îpaði gâze ir dzîvsudraba un argona maisîjums. Izplûdes, kas rodas starp luminiscences spuldzç izstarotajiem volframa elektrodiem, rada neredzamu ultravioleto starojumu, kura viïòa garums ir galvenokârt aptuveni 254 nm. Luminiscences spuldzçm var bût daþâdas gaiðas krâsas, sâkot no baltas dienasgaismas lîdz dekoratîvâm gaismâm ar daþâdâm krâsâm. Gaismas krâsa tiek raþota, izmantojot piemçrotu fosforu luminiscences spuldzç. Paðreizçjos laikos luminiscences spuldzes uzòem arî citus veidus. To raksturo vienkârðas, apaïas, U formas fluorescçjoðas lampas un kompaktâs dienasgaismas spuldzes. Pçdçjie ir atdalîti no tradicionâlajâm dienasgaismas spuldzçm katrâ no tiem daudz mazâka izmçra. Ðîs dienasgaismas spuldzes tiek risinâtas luminiscences spuldzçm ar integrçtu aizdedzes sistçmu, kâ arî luminiscences spuldzçm, kurâm nepiecieðama ðâda veida gaismekïi. Viòi lieliski padara mûsu vçrtîbu mâjâs, bet arî zinâtnç vai citos publiskos uzòçmumos. Visu veidu dienasgaismas spuldzçm ir augstas vçrtîbas salîdzinâjumâ ar parastajâm kvçlspuldzçm. Pirmkârt un galvenokârt tas izceïas ar augstu gaismas efektivitâti un ilgâku darba periodu, kas padara tos patieðâm bagâtus.