Loiistikas uzocmums tirgus ekonomika

Tuvâkajâ laikâ uzòçmçju nav. Kopð politiskâs sistçmas pârveidoðanas tas joprojâm ietekmç viòus. Tomçr, dodoties uz "mûsu", ir jâatsaucas arî uz nepiecieðamîbu iegût pamatîgu informâciju, tostarp no daþiem tiesîbu aktiem, kâ arî daudzâm citâm daïâm.

Tiklîdz mçs plânojam uzsâkt savu darbu vai patlaban to darâm, mums ir svarîgi arî iegût - pat elementâru - piekriðanu kases aparâtu faktam, bez kura daudzos profilos mçs vienkârði nevaram apiet, jo tâ kâ ðî ierîce ir likumîga pasûtîjumu. Pienâkums veikt kases aparâtu kïûst arvien izplatîtâks, paplaðinot citu profesionâlo grupu pieejamîbu. Tâtad, protams, vairâk nekâ viens jaunais uzòçmçjs domâ par to, ko pirkt kases aparâtu?

Uzòçmçjdarbîbas veids noteikti ir svarîgs kritçrijs, izvçloties kases aparâtu. Mçs, protams, pieòemam, ka ir pçdçjais enerìijas avots, kas vçlas - juridiski sâpîgi - bût ðis rîks. Kâda veida kases aparâtiem ir jâizvçlas? Apskatîsim divus lielos ðo summu skaitïus.

Pirmâ daïa, ko mçs centîsimies tuvinât, ir tâ sauktie vienvietîgie kases aparâti. Ðeit ir jâuzsver, ka viòiem, bez ðaubâm, ir daudz bagâtîgu un visgrûtâk sastopamo grupu starp jau esoðajiem kases aparâtiem. Elzab kraków kases aparâti piedâvâ mums iespçju saòemt saderîgu piekriðanu ar savâm ierîcçm, piemçram, ar mçroga vai svîtrkodu lasîtâju, kâ arî ar datoru. Protams, jûs varat iegâdâties arî standarta fiskâlo kases aparâtu bez visâm ðîm iespçjâm. Tâ kâ nepârtraukta lietoðanas prakse, nekas tieðâm sievietes pieslçdz ârçjâs ierîces matricai kases lomas. Tâpçc faktors ir tâds, ka tirgû nav daudz atðíirîgu noliktavu programmu, kas ar veiksmi un viegli varçtu apstrâdât konkrçtu fiskâlo kases modeli.

Otrâ daïa, ko mçs analizçsim, ir portatîvie kases aparâti. Viòu priekðrocîba ir milzîga mobilitâte. Standartâ tie ir aprîkoti ar akumulatoru. Spçle var stabilizçt papîra ruïïus. Mazo kases galveno tehniskais elements ir tas, ka tie ir nedaudz izturîgi pret nelabvçlîgiem apstâkïiem plaðas vai nepanesami aukstas temperatûras sejâs. Jâ un viòi nodarbojas ar lielu mitrumu. Kases aparâta tastatûra parasti ir izgatavota no silikona vai gumijas. Iespçjams, pçdçjâ interesanta izeja, piemçram, taksometru vadîtâjiem.

Mçs varam izvçlçties arî no sistçmiskiem, datoriem un fiskâliem printeriem.