Lapu tulkodana firefox

Tekstu tulkoðana, bieþi vien no valodas, ko mçs neesam profesionâli, var radît daudzas problçmas. Ja mçs esam ieinteresçti tikai tâda tieðsaistes raksta tulkoðanâ, ko viòi nolçma lasît savâ dzimtajâ valodâ, zinot valodas valodu, no kuras mçs tulkosim, mums tas jârisina mûsu privâtajâ dzîvç.

Ðâdu tulkojumu nevar uzskatît par izcilu klasi, bet tas noteikti ïaus mums pilnîbâ izprast ideju un plânu, ko autors mums bija devis.Tas izskatâs citâdi, ja mçs vçlamies tulkot sareþìîtâku tekstu un pat dokumentu. Zvçrinâts tulks izmanto viòam speciâli izveidotu zîmogu, kuram ir informâcija, piemçram, viòa vârds, uzvârds, valoda, kuras virzienâ viòð ir atbildîgs par tulku, un grâmata zvçrinâtu tulku sarakstâ. Jebkurð tulkots dokuments arî izskata ziòojumu par to, vai tulkojums tika veikts ar daþâdiem tulkojumiem, kopijâm, kopijâm vai oriìinâlu. Dokumentu tulkojumus var veikt gan no poïu valodas uz ârzemçm, gan otrâdi. Ja mçs meklçjam zvçrinâtu tulku, mçs varam apmeklçt Tieslietu ministrijas tîmekïa vietni, kur pilns zvçrinâtu tulkotâju saraksts tiekas ar tiem, kam ir atïauts risinât ðo stresu dzimtajâ reìionâ. Tieslietu ministrija arî regulç zvçrinâtu tulkotâju atalgojumu, ja tâs veido valsts iestâþu darbu.Ja mûsu ieòçmumi nav pârâk skaidri un vçlamies, lai mçs tçrçtu vismazâko naudas summu, jûs nekâdâ gadîjumâ neizceïas no tieðsaistes dokumentu bezmaksas tulkojumiem. Tîmekïa vietnçs, kas piedâvâ ðâdus pakalpojumus, parasti izmanto vienkârðus tulkotâjus, un to sagatavoto dokumentu tulkojumi ir tikai orientçjoði. Viòiem ir daudz kïûdu, jo viòi spçj tulkot tikai atseviðíus vârdus vai frâzes, tie nesniedz visu teksta nozîmi, tie nav profesionâli un netiks pieòemti nevienâ iestâdç.