Lapas tulkojums nedarbojas

Tîmekïa vietne ir visu uzòçmumu vitrîna, tâ ir labi uzrâdîta, un saturam jâbût pârliecinoðam pasaules lietotâjiem. Ja piedâvâjums ir adresçts klientiem, kas tçrç attâlâs valstîs, tad vienkârða vietne noteiktâ valodas versijâ parasti nav pietiekama.

Bûvlaukums vçlas bût pielâgots katra klienta vajadzîbâm individuâli. Tâtad, domâsim par tâm valodâm, kurâs es iesniedzu savu priekðlikumu, ka es bûtu viegls ikvienam. Turklât, ietekmçjot nevar rçíinâties ar kïûdâm vai izlaidumiem, un vislabâk tulkot profesionâïiem.

Tie noteikti ir tie vârdi, kas padara tîmekïa vietnes tulkojumus, arî no poïu valodas uz sveðvalodâm, un otrâdi. Ja izmantojat kâdu no ðiem darbiem, nav jâuztraucas par to, vai tulkotais saturs bûs labi saistîts. Pçc garðas, pat ja lapas saturs tiek izvilkts teksta failâ, tas arî bûs viegli reproducçjams.

https://neoproduct.eu/lv/catch-me-patch-me-inovativs-veids-ka-zaudet-svaru/

Ðâda uzdevuma izmantoðanâ svarîga ir tulkoðanas aìentûra, tad tulkotâji òem vçrâ arî mârketinga mehânismus, kâ arî sâkotnçjos tirgus nosacîjumus. Pateicoties tam, ideja par tîmekïa vietni, kas tulkota kâdâ noteiktâ valodâ, neizklausâs ne mâkslîgi, ne kliðeja. Tâpçc var sagaidît, ka priekðlikums bûs precîzs, bet ne oriìinâlvalodu versijâ, bet arî tajâ, kurâ vadîtâjs kïûs.

Ja bâze tiks veikta tieði no interneta kartes, tulkotâji veic un saglabâ formatçjumu. Tâdçï ir viegli tulkot tekstu, kas ir sakârtots tabulâ vai grafikâ, vai izmantojot citu grafisku ekvivalentu.

Turklât birojs attîstâs un visa HTML faila struktûra otrâs valodas versijai, kas ir lîdzîga navigâcijai, kas notiek kartç, tiek tulkota. Paðreizçjâ metodç, izvçloties citu valodu, jums var bût garantija, ka vietnç nebûs tehnisku problçmu.