Kvalitates riska novcrtcjums

Dokumentu, kurâ norâdîts sprâdzienbîstamîbas risks, ir vçlams attiecîbâ uz uzòçmumiem un uzòçmumiem, kuru laikâ pastâv saistîba ar sprâdzienbîstamiem un uzliesmojoðiem izstrâdâjumiem - ðajâ formâ ir jâbût pienâcîgi sagatavotai dokumentâcijai, norâdot riska pakâpi un to produktu veidu, kuriem tas ir adresçts.

Sprâdziendroðîbas dokuments - pamatdatiPar ðî dokumenta izveidoðanu atbildîgâ persona ir darba devçjs, kas nodarbina cilvçkus, kuri saskaras ar sprâgstvielâm, kâ arî tos, kuri tçrç savâ vidç. Lîdzîga procedûra ir bûtiska attiecîbâ uz ðâdu gadîjumu, un to regulç Ekonomikas, darba un sociâlâs metodes ministra noteikumi par droðîbas un darba higiçnas minimâlajâm prasîbâm sprâdzienbîstamas vides apdraudçtâs vietâs.

No slçgtajiem punktiem sprâdzienbîstamîbas dokumentâ var saukt:

sprâdzienbîstamas vides iespçjamîbas pakâpe un laiks, \ taizdegðanâs avotu raðanâs varbûtîba un aktivizçðana, pçdçjâ gadîjumâ arî elektrostatiskâs izlâdes raðanâs;darba devçja izmantoto uzstâdîðanas sistçmu savâkðana un apraksts, \ tdarba vidç izmantotâs vielas, òemot vçrâ to savstarpçjo ietekmi un unikâlâs îpaðîbas, \ tiespçjamâ sprâdziena paredzamâ mçroga novçrtçjums.

Ir vçrts uzsvçrt, ka apspriestais sprâdzienbîstamîbas novçrtçjums un tâ iespçjamâs sekas norâda ne tikai uz darba staciju, bet arî ar to saistîtajâm vietâm, kurâs var tikt galâ ar sprâdziena izplatîðanâs draudiem.Viens no sprâdzienbîstamîbas dokumentiem, kas nepiecieðams, lai to paskaidrotu, ir sprâdzienbîstamîbas robeþa, kas atrodas divos noteicoðajos faktoros. Apakðçjâ sprâdzienbîstamîbas robeþa ir zemâkâ viegli uzliesmojoðas vielas koncentrâcija, kuru var aizdegt un iespçjama eksplozija.No izmaiòâm augðçjâ sprâdziena robeþa attiecas uz minçtâs vielas pçdçjo koncentrâciju, kurâ vçl var veidoties sprâdziens - koncentrâcija pâr ðo robeþu novçrð eksplozijas iespçju no brauciena uz radîtu pârâk bagâtu atmosfçru.

Sprâdziena aizsardzîbas dokumenta izveideAnalîzes veikðana un apkopoðana vienâ dokumentâ var bût sareþìîta - ðajâ telpâ ir vçrts norâdît, ka lîdzîgu dokumentâciju izstrâdç ir profesionâli iesaistîti uzòçmumi. Bieþi vien tas attiecas uz to, ka darba devçjs nodod dokumentu speciâlistiem, kas samazina nepiecieðamîbu pçc viòa personiskâs lîdzdalîbas mûsdienu metodç, vienlaicîgi garantçjot pareizi veiktas aplçses.

Kur ir nepiecieðams nepiecieðamais sprâdzienbîstamîbas dokuments?Kopumâ ir pieïaujams, ka dokuments par sprâdziena risku ir nepiecieðams visâs darba vidçs, kur pastâv tâ saucamâs sprâdzienbîstamas vides risks - to sauc par skâbekïa maisîjumu ar uzliesmojoðâm vielâm: pulveriem, putekïiem, ðíidrumiem, gâzçm un tvaikiem.Apkopojot, var pieòemt, ka iepriekð apskatîtajâ sprâdziendroðîbas dokumentâ iekïautâ informâcija attiecas tikai uz îpaði svarîgiem jautâjumiem, îpaðu uzmanîbu pievçrðot veselîbas droðîbai un darbinieku nodarbinâtîbai. Tâpçc teksta izstrâde ir vçlama un reglamentçta ar konkrçtiem tiesîbu aktiem, kas uzliek darba devçjam pienâkumu papildinât un atjauninât nepiecieðamos dokumentus.