Kulinarijas hobijs

Daudzâs rûpnieciskâs iekârtâs ir sprâdziena zonas (Ex. Sprâdzienbîstama atmosfçra tiek iegûta gandrîz visur, îpaði nozarç. Daudzi materiâli, kas nepiecieðami, lai izpildîtu darba procesus, ir viegli uzliesmojoði vai sprâdzienbîstami. Labi íîmiskajâ, naftas íîmijas vai pârtikas nozarç, kas notiek iekðâ, ir vislielâkais risks.

Òemot vçrâ sprâdziena slikto ietekmi, ir nepiecieðams veikt atbilstoðus pasâkumus, lai to novçrstu. Dzçrieni no tiem ir sprâdzienbîstamîbas sistçma, t.i., sprâdzienbîstamîbas sistçma. Pareizi funkcionçjoða struktûra ïauj eksploziju nomâkt un pat izolçt. Modernâkâ un visaugstâkâs kvalitâtes mçrîðanas tehnoloìija rûpnieciskajâs sistçmâs veic aizsardzîbas funkciju. Tas novçrð rûpniecisko iekârtu bojâjumus centrâlâ veidâ. Ðo sistçmu kalibrçðana ir tieði ierîcçs (pârnçsâjamie kalibratori. Svarîgs droðîbas sistçmu uzdevums ir samazinât sprâdziena laikâ radîto spiedienu uz diapazonu, kas nerada bojâjumus instrumentam vai objektam (dekompresija. Tie ir ideâli piemçroti tâdu formu nodroðinâðanai kâ tvertnes, tvertnes, drupinâtâji, þâvçtâji utt. Normatîvâs prasîbas pârbaudçm, kas izveidotas sprâdzienbîstamâs vietâs, ir ievçrojami lielas.Eiropas Savienîbas dalîbvalstîs atsauces standarts ir ATEX informâcija, kas lemj par droðîbas sistçmu aprîkojumu un mâkslu. Tas dod jums aizmirstus delikâtus apgabalus un òem vçrâ iespçjamo apdraudçjumu (elektrisko un neelektrisko aizdegðanâs avotu aizsardzîbu, jo pçtîjumi râda, ka tikai 50% gadîjumu elektriskâs ierîces ir aizdegðanâs avots. Ar ðo lîgumu lîgumos par tikai elektriskiem apdraudçjumiem secinâjums bija slikts, lai iegûtu labu aizsardzîbas pakâpi. Tomçr sprâdzienu var izraisît tâdi faktori kâ karstâs virsmas.Sprâdziendroðu ierîèu piegâdçm, kas ir kopîgas ATEX noteikumam, jâbût labi maríçtâm, proti, CE zîmei un Ex zîmei seðstûrî (aizsardzîba pret eksploziju.Kaut arî droðîbas ierîces un metodes tiek pastâvîgi uzlabota, tomçr tas vienmçr grib daudz cilvçku, un viòa domçna zinâðanas - it îpaði kritiskâs situâcijâs.