Komunikaciju macibu procesa

Tehniskâ dokumentâcija ir aktuâls lîmenis dokumentos, plânos, rasçjumos vai tehniskajos aprçíinos, kuros ir dati, kas nepiecieðami konkrçta produkta sagatavoðanai.

ieguldîjumu dokumentâciju vai datus, kas nepiecieðami konkrçta ieguldîjuma \ ttehnoloìiskâ dokumentâcija, t.i., dati, kas nepiecieðami montâþas un apstrâdes veikðanai, t.i., vispârçjs tehnoloìiskais process, \ tprojekta dokumentâcija, tas ir, bûvobjektu vai to îpaðîbu projekti,zinâtniskâ un tehniskâ dokumentâcija, tad ir pçtniecîbas projekti.

Ðî dokumentâcijas metode ir divos veidos:

matricas vai rasçjumi, kas izgatavoti uz tehniskâm izdrukas,tâdçï arhîvu kopijas ir plaðu, salasâmu izdruku kopums.

Tehniskâs dokumentâcijas tulkoðanu nodod tulkotâji, kuri, izòemot izcilas valodas prasmes, ir arî speciâlisti kâdâ konkrçtâ tehniskâ jautâjumâ, kas ne tikai nodroðina labu tulkojumu no attiecîgâs valodas uz mçría valodu, bet arî nodroðina atbilstoðu terminoloìiju, kas aizsargâ pakalpojuma saòçmçju no iespçjamâm kïûdâm tulkoðanâ tas var izraisît juridisku un tehnisku aspektu bûtiskas sekas.

Ja mçs pasûtâm tehniskâs dokumentâcijas tulkoðanu, vispirms mums ir jâpievçrð uzmanîba tulkotâja kompetencei. Iespçjams, ka tâ nav sieviete, kas zina tikai sveðvalodu. Tehniskais tulkotâjs vçlas bût sieviete, kas arî ir bagâta ar zinâðanâm par konkrçtu tehnisku lietu, un ir tieðâm piemçroti izvçlçties no specializçtiem tulkoðanas uzòçmumiem. Turklât ir jânodroðina, lai tehniskâ dokumentâcija bûtu ne tikai teksts, bet arî grafiki, attçli un programmas, tâpçc labam tehniskâs dokumentâcijas tulkotâjam bûtu jânodroðina arî projektu datu saskaòoðana daþâdâs valodâs, lai nodroðinâtu maksimâlu lasâmîbu (ir nesen veikts tâ saukto un sadalîto pakalpojumu. teksta mçríauditorijas atlase.

Rezumçjot, mums ir jâbût idejai, ka ne visiem cilvçkiem, kuri ir labi pârzinâjuði citu valodu un kuriem jâtulko, bûs pietiekami kompetenti, lai vienreiz rakstîtu tehniskos tulkojumus. Lîdz ðim ir jâmeklç tulkoðanas kompânija, kas specializçjas tikai tehniskajos tulkojumos, pateicoties tam, kâpçc mçs garantçsim, ka mums svarîgs dokuments tiks tulkots uzticamâ un pareizâ tehnoloìijâ.