Kolposkopija un periods

Kolposkops ir optiska ierîce, kas tiek izmantota kolposkopiskâs izmeklçðanas laikâ un kas attiecas uz dzemdes kakla apgabala, tâ kanâla apakðçjâs daïas, kâ arî maksts un vulvas uzmanîbu. Diemþçl vairâk nekâ pagâjuðajâ gadsimtâ, kolposkopija parasti tika nepietiekami novçrtçta un uzskatîta par mulsinoðu un delikâtu, tomçr neobjektîvu. Tomçr mûsdienâs vçrojama radikâla situâcijas izmaiòas attiecîbâ uz kolposkopisko izmeklçðanu, kas ir palielinâjusies sakarâ ar nepieredzçtas dzemdes kakla patoloìijas diagnozes palielinâðanâs iespçju.Kolposkopija ïâva nekavçjoties identificçt ginekoloìiskâs anomâlijas un pieòemt atbilstoðus lçmumus par terapiju. Kolposkopija ïauj identificçt dzemdes kakla vçþa preklîniskâs formas, un pçdçjâs pakâpes diagnoze nozîmç pilnîgu vçþa ârstçðanu. Kad tas bija âtri teikts, profesionâlâ kolposkops sniedz ne tikai pasîvo novçrojumu, bet arî dzemdes kakla diagnozi paredzçtajâm neoplastiskajâm pârmaiòâm. Kolposkopiskâ izmeklçðana ïauj precîzi atpazît erozijas smagumu un novçrtçt, vai mums ir jâveic izmaiòas, kas patieðâm ir bîstamas sievietes veselîbai.Speciâlists, kas izmanto kolposkopu, var izveidot arî wulwoskopii, tas ir, ârçjo dzimumorgânu vizuâlu pârbaudi. Inovatîvâ metode, kas tiek izmantota kolposkopos, praktiski ir novçrsusi diskomforta problçmu pacientiem, kuriem tiek veikta kolposkopija. Sareþìîtâ elektronika, ko izmanto ðajos optiskajos instrumentos un pantogrâfos, kas ïauj precîzi veikt daudzpusîgu kustîbu, veica kolposkopu testus ar vienkârðiem un spçcîgiem, kas novçrð visas iepriekðçjâs neçrtîbas. Turklât lielâkâ daïa mûsdienu kolposkopu ir aprîkoti arî ar digitâlajâm ðûnâm, kas ïauj mainît pçtîjuma gaitu vai veikt digitâlu arhivçðanu elektroniskajos plaðsaziòas lîdzekïos.