Kielce sinhronais tulkojums

Vienlaicîga tulka darbs ir ïoti ierobeþojoðs un koncentrçjas ne tikai uz valodu prasmçm. Ir svarîgi, lai paðreizçjâ paziòojuma kandidâts bûtu viegls, bet tas nav tikai spçja aizvçrt citâ valodâ.

Tulkojam jâbût labâm samierinâðanas prasmçm. Jâ, viòð nav advokâts, un viòa bûtîba ir atkarîga tikai no informâcijas sniegðanas no tâs paðas uz jaunu daïu. Ðîs reklâmas nevajadzçtu pakïaut spçlei, un tâs nekâdâ gadîjumâ nedrîkst mainît. Kaut arî notiekoðâ diskusija tiek saglabâta, tulkotâja kâ personu, kas tonizç attiecîgo personu apgalvojumus, loma nav pârvçrtçjama. Tulks bieþi vien ir jâpieòem lçmums mûsu grâmatâ, vai paskaidrot tieði to, ko lietotâjs saka, vai ïaut sevi smalki tonizçt runu.

Vienlaicîgajam tulka skaitam jâbût ârkârtîgi maigam un relaksçjoðam citu cilvçku - personu - klâtbûtnei. Nekâdâ gadîjumâ nedrîkst bût satraucoðs un aizrautîgs. Un viòam vajadzçtu strâdât bez vilcinâðanâs un âtri pieòemt lçmumus.

tablešu klasifikācija efektivitātei

Viòa valodas prasme, protams, arî atceras lielo - ja ne vislielâko - nozîmi. Tulkotâjam ir vissareþìîtâkais uzdevums jebkuram citam tulkotâjam, jo parasti pçdçjam nav noteikts termiòð, lai pârbaudîtu jebkuru vârdu vai frâzi, piemçram, vârdnîcâ izteiktu frâzi. Atkârtoti atgâdinâjumi tiek izmantoti kâ zaïi, un augsta lîmeòa diskusiju vai sarunu panâkumi var bûtiski ietekmçt nolîguma kvalitâti. Turklât vienmçrîga tulkoðana ietaupa laiku, un tas pats - kâ jûs zinât - ir îpaði svarîgs.

Kad mçs domâjam par ceïu kâ tulku, mums vajadzçtu domât par to vai stâvçt dzîvoklî, lai tiktu galâ ar stresu, kas saistîta ar paðreizçjo grâmatu un atbildîbu, kas dzîvo aiz tâ. Tas ir stâvoklis, kas tomçr attiecas uz ârkârtas cilvçku pieprasîjumu, kas pârvietojas pa pasauli un bezgalîgu personîgo attîstîbu. Tâ rezultâtâ tulkotâjam ir jâmâcâs no viòa tulkojumu priekðmeta uz visiem laikiem - un kâdu dienu viòð var strâdât rakstniekiem, un nâkamajâ dienâ sâksies tehnoloìiskais un medicîniskais simpozijs. Viss ir atkarîgs tikai no viòa spçlçm un spçka âtri apgût vârdus.

Visattîstîtâkie sinhronie tulki spçj nopelnît patieðâm lielas summas, kas bûtu spçcîgs atalgojums par lielu darbu.