Keramikas rupnieciba

Rûpniecîba ir ekonomikas nozare, kas ir ârkârtîgi bîstama sâkotnçjâs un tuvâkâs vides videi. Daudzi rûpnieciskie procesi sajaucas ar lielu putekïu daudzumu, kas var radît ârkârtîgi negatîvu spiedienu uz gaisa stâvokli, kâ arî bût bîstami cilvçku veselîbai, kuri ir spiesti dzîvot ap lielâm rûpnîcâm.

Naudas sods ir process, kas ir cieði saistîts ar izplûdes gâzu emisiju un veicinâðanu. Rûpnieciskâs rûpnîcas atbrîvo lielu daudzumu dûmu un dûmu. Tâpçc ir tik svarîgi, lai katra raþotne rûpçtos par labu, ekonomisku un efektîvu aizsardzîbas sistçmu, kas tiks izmantota kâ rûpnieciskâ putekïu noòemðana. Putekïu ieguve ir attîrîðana, kas liek bloíçt iespçju ieòemt daþâdus putekïus gaisâ, ko elpojam. Atkritumu attîrîðanas bûtîba ir balstîta uz tehniku, kuras prakse ir izolçt netîrumu daïiòas un izplûdes gâzes no ðíidrumiem un gâzçm, kas izdalâs ârpus raþoðanas procesa. Pareiza sistçma, kas nodroðina rûpniecisko putekïu nosûkðanu, izðíiroðâ apjomâ attîrîs no bîstamâm dûmgâzçm, kas tâm radîsies papildu stundas laikâ, lai novçrstu to iekïûðanu gaisâ. Visizplatîtâkais ekonomiskâs putekïu noòemðanas veids ir oglekïa dioksîda molekulu veidoðanâs. Raksturîgi, ka tas tiek darîts, izmantojot kriogçno metodi, kura pirmajâ daïâ tiek òemta vçrâ saspieðana, pçc tam atdzesçjot gâzi lîdz vajadzîgajai temperatûrai, kas tikai ïauj noðíirt nevçlamo elementu ðíidrâs vielas lomâ. Rûpnieciskâ putekïu noòemðana ir viena no galvenajâm sistçmâm, kas nodroðina rûpnîcu un raþoðanas veikalu apkârtni pret piesâròojumu ar neveselîgâm vielâm, indîgiem putekïiem, dûmiem un gâzçm. Pateicoties rûpnieciskai rûpnieciskai putekïsûcçju sistçmai, atkritumi, kas nav bîstami oglekïa dioksîdam vai citiem putekïiem no auga, kas nonâk atmosfçrâ, var radît ïoti apgrûtinoðu un prasîgu ietekmi uz cilvçku veselîbu.