Kases zinatne

https://mlash.eu/lv/Make Lash - Efekts risinājums garām un biezām skropstām bez nepieciešamības tos pagarināt.

Raþoðanas zâles ir diezgan specifiskas vietas. Tâs tiek veidotas, lai veidotu specifiskas, sçrijveida aktivitâtes, kas bieþi vien atkârtojas ar garlaicîbu. Tâs ir vietas, ko stingri aizsargâ brigadieri, vadîtâji, direktori un, visbeidzot, aprûpes un ârçjâs revîzijas, bet ne nepamatoti. Tâ kâ katrai raþotnei nav nekâdas jçgas raþojamâ labuma veidam, tas ir pakïauts visnopietnâkajiem faktoriem, kas apdraud droðîbu, veselîbu un uzturçðanu.

Tas attiecas arî uz draudiem, ko izraisa droðîbas sistçmu neveiksmes, no ugunsgrçkiem vai katastrofâm, kas tieði vai netieði rodas no cilvçka darbîbas, ar dinamisku raksturu, bet vçl vairâk par toksikoloìiskiem draudiem, kas skar lçnâm, bet neizbçgami uz cilvçku veselîbu, ko izmanto ðajâ veikalâ. Svarîga vajadzîba pçc tam ir apkopot putekïu filtrçðanu, t.i. Piemçram, laukos, kur nevajadzîga vieta ir daþâdu izejvielu apstrâdes laikâ notiekoðo izmaiòu procesu rezultâtâ, vidç tiek novadîti daþâdu vielu mikroskopiskie putekðòi. Pat vielas, kas tiek uzskatîtas par toksiskâm, regulâri ieelpojot, nâkotnç var izraisît nopietnu elpceïu iekaisumu.

Regulâri tçrçt slikti vçdinâmus, nefiltrçtus filtrus dzîvoklî, kas ilgtermiòâ var izraisît elpoðanas problçmas vai alerìijas. To nedrîkst novçrtçt par zemu. Katru dienu cilvçks ir pakïauts kaitîgu putekïu un gaisa piesâròojuma ârstçðanai. Dzîvoklî, kurâ viòð dzîvo, pat vienu treðdaïu no savas dienas, viòam jâatspoguïo faktors, kas var izraisît slimîbas. Pieòemot, ka apkârt mçs esam pakïauti bîstamu dûmu, putekïu un çrèu ieelpoðanai, mums nevajadzçtu pasîvi piedzîvot papildu saindçðanos ar kaitîgiem putekïiem. Putekïu filtrs telpâ ir efektîvs veids, kâ izvairîties no papildu kaitîgas bâzes ieelpoðanas sistçmâ.

Filtri darbojas, balstoties uz smaguma pakâpi, vienkârði noíerot putekïu daïiòas, kas iet caur to lielumu. Pateicoties tam putekïainâ gaisâ, gaiss ir ierobeþots, pirms cilvçks sâk to elpot.