Kases aparats uz vienreizcja maksajuma

Vai ir iespçjams pârdot kases aparâtu? Tas ir iespçjams, bet tikai tad, ja tas ir reăistrçts un parasti tiek sniegts, izmantojot konkrçta raþotâja pakalpojumu uzĦçmumu, jo viĦi ir ieinteresçti iegâdâties lietotus kases aparâtus. Populârie un lietotie kases aparâti var atrasties konkrçtâ raþotâja pilnvarotos punktos. Kases aparâtu var viegli apglabât arî nodoðanai metâllûþòos. Un, ja kases aparâta mehânismi ir ïoti spçcîgi, tad ir svarîgi to pârdot savam uzòçmumam.

Noteikumi par reìistrâcijas birojiem îsti neietver nepârprotamus noteikumus, kas attiecas uz nodokïu maksâtâju tiesvedîbu ar finanðu kases aparâtiem, ja viòa ekonomiskâ izpilde ir pabeigta. Neviens no piemçrojamajiem noteikumiem neaizliedz nodokïu maksâtâjam pârdot izlietoto kases aparâtu, kas ir tâs priekðrocîba. Tas ir arî atkarîgs stâvoklis atseviðíos gabalos, kas tika reìistrçts 2012. gada 23. augustâ ar dimensiju ITPP1 / 443-662 / 12 / KM, kurâ Bydgoðèas finanðu palâtas direktors norâdîja, ka pçc kases aparâtu izòemðanas no peïòas un visâm noteiktajâm formalitâtçm tiesîbu normas, kases aparâtu rîkojums paliek nodokïu maksâtâja ziòâ. Tâpçc tas nesasniedz ðíçrðïus fiskâlajam kases aparâtam fiziski sabojât vai pârdot citai daïai aprakstîtajâ situâcijâ. Lai gan darbâ izrâdâs, ka neviens, izòemot raþotâju, ir aizòemts, pçrkot lietotu kases aparâtu. Paðreizçjais radîtais fakts ir tas, ka uztveres fonds ir cita mçría instruments, un tâ dizains, darbîba un spçja izmantot nodokïu maksâtâjus ir ïoti precîzi aprakstîti noteikumos, ko nosaka krâjaizdevu sabiedrîbas. Pamatojoties uz ðiem noteikumiem, kases aparâtu pârdoðana var interesçt tikai pilnvarotus mâjas raþotâjus un vienîbas, kas darbojas kases aparâtu iegâdç vai importâ Kopienas iekðienç, ko apstiprina Centrâlâ biroja prezidents, ka viòu kases pilda funkcijas, kas ietvertas mâkslâ. 111 par. 6a, kâ arî kritçrijus un nosacîjumus, kas tiem jâmaksâ. Un, ja nodokïu maksâtâjs vçlas pârdot kases aparâtu citam uzòçmumam, tad ðis lçmums bûtu jâizvçrtç ar atbilstoðu kases dienestu, kas novçrtçs, vai kases aparâts atbilst prasîbâm, kas reìistrçtas rezolûcijâ par PVN, un, iespçjams, instalçt jaunu ar to saistîtu fiskâlo moduli.