Kases aparats kf 03 dzintars

Katrs uzòçmçjs, kuram ir mâjâs gatavots kases aparâts, katru dienu cînâs ar bagâtîgajâm problçmâm, ko ðîs ierîces var radît. Tâpat kâ visas datoru iekârtas, kases aparâti nav brîvi no slimîbâm un daþkârt arî sabojâjas. Ne visi uzòçmumu îpaðnieki zina, ka katrâ punktâ, kurâ reìistrs beidzas ar kases aparâtu, tam vajadzçtu bût otrai ðâdai ierîcei, kas paðlaik notiek pirmâs kïûdas gadîjumâ.

hforte.eu Hallu MotionHallu Motion - Efektīvs risinājums haluksam bez operācijas!

Papildu kases aparâta trûkums, pârdodot preces vai sniedzot palîdzîbu, var izraisît nodokïu biroja sodu, jo tas novçrsîs, ka pârdoðanas vçstule tiek sadalîta galvenâs ierîces bojâjuma vietâ. Kases aparâtâ glabâtajos dokumentos jâiekïauj fiskâlâs kases servisa grâmata. Ðis saraksts ietver ne tikai ierîces remontu, bet arî informâciju par kases aparâta fiskalizâciju vai izmaiòâm tâs domâs. Pakalpojuma mâkslâ ir jâievada arî unikâls numurs, ko nodokïu birojs ir norîkojis kasç, uzòçmuma nosaukumu un to telpu adresi, kurâs tiek izmantots kases aparâts. Visi ðie dati ir nepiecieðami, lai gûtu panâkumus nodokïu iestâdç. Ikviens kases aparâta apzinâðanâs mainâs arî uz speciâlistu pakalpojumu, ar kuru visiem uzòçmumiem, kas izmanto kases aparâtus, ir jâbût parakstîtam lîgumam. Kas ir ïoti svarîgi - lûdzu, informçjiet nodokïu administrâciju par jebkurâm izmaiòâm kases pakalpojumâ. Pârdodot fiskâlâs summas, ir jâdarbojas nepârtraukti, jo, aizpildot kases aparâtu, jums ir nepiecieðams apmainîties ar viedokli par nâkamo, vienlaikus lasot atmiòu. Kases aparâta atmiòas nolasîðana var notikt arî tad, ja to remontç, tikai un vienîgi pilnvarotai iestâdei. Turklât darbs ir jâpabeidz nodokïu iestâdes darbinieka klâtbûtnç. No kases atmiòas atmiòas nolasa atbilstoðu protokolu, kura kopiju nosûta nodokïu iestâdei un jaunajam uzòçmçjam. Tas prasa, lai ðis protokols tiktu uzglabâts kopâ ar citiem dokumentiem, kas saistîti ar kases aparâtu - tâ darbîba var novest pie tâ, ka birojs uzliek sodu.