Kases aparats kas tas ir

Recardio

Ðie PVN likuma grozîjumi, kas sâka darboties no 2015. gada janvâra, ieviesa nepiecieðamîbu veikt norçíinus ar kases aparâtu izmantoðanu nâkamajâs uzòçmçju grupâs. Un, lai gan daþi uzòçmçji joprojâm ir atbrîvoti no pienâkuma izsniegt èekus, iestâdçm, kas pârdod savus pakalpojumus individuâliem klientiem, ir pienâkums norçíinâties ar darbiem, izmantojot kases aparâtus.

Kam ir jâbût fiskâlajai kasei?Kases aparâti ir nepiecieðami uzòçmumiem, kas piegâdâ savu enerìiju fiziskâm galvâm (B2C. Tomçr uzòçmumiem, kuru gada pirkumi nepârsniedz PLN 20 tûkst. Neto, nav pienâkuma izdot nodokïu ieòçmumus. No izmaiòâm, ja uzòçmçjs sâk darboties taksâcijas gada laikâ, pienâkums veikt kases aparâtu rodas tad, kad apgrozîjums pârsniedz PLN 20 000. Turpmâkâ attîstîbâ ir katalogu par darbîbâm, kas nav pakïautas nepiecieðamîbai izdot kases izdrukâtos èekus.

Atvieglojumi un mçríi apvienojumâ ar kases aparâtiem.Pirms uzòçmçjs sâk izmantot kases aparâtu, viòam par to jâziòo savai nodokïu iestâdei kopâ ar adresi, kurâ tiks izmantots kases aparâts. Lîdz ar ðiem dokumentiem jums ir jâiesniedz kases aparâta iegâdes oriìinâls un sertifikâts, kas apliecina, ka nopirktais kases aparâts atbilst tehniskajâm un ekspluatâcijas prasîbâm, kas aprakstîtas rezolûcijâ par PVN. Formâlâs prasîbas, kas jâveic pirms kases aparâta izmantoðanas, joprojâm ir pakïautas atvieglojumiem, kas ir svarîgi, lai iegâdâtos kases aparâtu. Atbrîvojums kopâ ar kases aparâta iegâdi sasniedz lîdz 90% no kases aparâta iegâdes izmaksâm, bet ne vairâk kâ 700 PLN. Kasierim joprojâm ir regulâri jâapkalpo pilnvarotâs vietâs, bet kases apkalpoðana var notikt ne retâk kâ reizi 25 mçneðos. Pagarinot ðo periodu, var bût nepiecieðams atmaksât atlaidi kases aparâta iegâdei.

Kases aparâta izveide ir ârkârtîgi nepiecieðama, lai klientiem izsniegtu sâkotnçjos èekus, un èeku kopiju uzglabâtu 2 gadus, sâkot no tâ pârskata gada beigâm, kurâ tie tika izsniegti. Kases aparâta lietotâjam ir jâizdrukâ arî kases aparâta radîtie periodiskie ziòojumi - dienas, nedçïas un mçneða laikâ.