Kases aparats kada robetha

Kases aparâta cenu ietekmç vairâki faktori. Pirmkârt, dârgâkas finanðu ierîces ir tâs, kurâm ir daudz papildu, noderîgu funkciju. Ja mçs vçlamies veikt pareizu pirkumu un tajâ paðâ laikâ ne pârâk daudz izdevumu, padomâjiet par to, kâdas funkcijas ir vai tiks norâdîtas un kuras mçs varam atbrîvot.

Neviens nevçlas pârmaksât. Ir tipiski, ka tie, kam ir jâiegâdâjas fiskâlâ ierîce, meklç lçtâkâs iespçjas. Protams, viòiem bija nepiecieðama cietâ iekârta, izcilas klases un funkcionâla lietoðana. Diemþçl daþreiz gadâs, ka visas iekârtas nav lçtas, un lçts ne vienmçr ir laimîgs. Tomçr rûpîgi izvçlçts fiskâlais kases aparâts, protams, dzîvos lçti, kâ arî kopumâ atbilstoði mûsu prasîbâm. Mçs bieþi varam tikties ar skaistâm atlaidçm, kur bûs lçtâkais kases aparâts un laba kvalitâte.

Kases aparâts, kas palîdz uzòçmumiemFiskâlâs ierîces cenu ietekmç daudzi faktori. Pirmais no tiem ir ierîces darbu skaits. Padomâsim, vai mûsu kases aparâts ir paredzçts tikai, lai pârvaldîtu èekus un izdrukâtu atskaites, vai arî mçs to analizçsim vai apkoposim. Ja fondam ir jâpalîdz mums darboties kampaòâs, ir vairâk oriìinâls, lai parâdîtu fiskâlo printeri, ko var piesaistît pie klçpjdatora, un òemt no tâ kodçtajiem datiem. Kâds cits darbs ir kases aparâts, paðreizçjais ir diezgan dârgâks. Pârbaudîsim, kâdas iespçjas piedâvâ finanðu iekârtu pârdevçjs, un padomâjiet par to, kâdi pakalpojumi bûs noderîgi mums.

Vçl viens îpaði nozîmîgs faktors ir PLU datubâzes kapacitâte, t.i., preces, kas ir saglabâtas, arî pakalpojumi. Jo daudz darba ir jâsaglabâ, jo lielâka cena. Tâpçc mûsdienâs lielos lielveikalos mçs neredzçsim mazu, lçtâko kases aparâtu, bet lielu ierîci, par kuru uzòçmuma îpaðnieks maksâja no 3000 lîdz pat 8000 zlotu. Uzòçmçjdarbîbâ ar lielu preèu bâzi ðâdas finanðu ierîces ir nepiecieðamas, un vai mûsu uzòçmums vçlas iekïaut lielu biïeti? Ja mçs pârdodam tikai desmitiem seku un mçs neplânojam paplaðinât ðo kategoriju lîdz vairâkiem tûkstoðiem, mums bûs pietiekama neliela fiskâlâ summa.

Nepacietîgs patçrçtâjsLçti kases aparâti bieþi izdrukâ ieòçmumus pârâk lçni. Diemþçl tas ir tas pats saraksts, un ïoti bieþi tas notiek. Jo îpaði, ja mums ir daudz klientu, ðis trûkums bûs diezgan satraucoðs.