Kases aparats ar cenu atvilktni

Kases aparâtam jâbût jebkuram uzòçmçjam, kurð pârdod preces vai pakalpojumus finanðu personâm, kas neveic uzòçmçjdarbîbu. Nav svarîgi, vai pârdevçjs ir PVN maksâtâjs, vai arî tas ir atbrîvots no ðâdiem norçíiniem. Kâdi ir fiskâlâs kases pienâkumi?

Kases aparâta izveidei vispirms jâpârbauda, vai ir obligâti jâreìistrçjas kasç, kad tas tiek pârdots. Neliela apjoma pârdoðanas panâkumu gadîjumâ, kas tiek veikts reti, daþreiz ideâls risinâjums, var bût ieraksti nereìistrçtâ pârdoðanas statistikâ. Atbrîvojumi no kases aparâta nepiecieðamîbas ir minçti Finanðu ministra 2014. gada 4. 11. decembra dekrçtâ par fotogrâfijâm, lai veiktu uzskaiti, izmantojot kases aparâtus.Atcerieties, ka, iegâdâjoties pirmo kases aparâtu, mums ir tiesîbas saòemt kompensâciju lîdz 90% no tâs skaita, bet ne vairâk kâ septiòi simti zlotu. Nozîmîga çrtîbas arî lietotâjam, arî piedâvâtâjam, bûs kases aparâts, kas vispâr nav konfigurçts, tâpçc tieði tas ir pilns preèu vai pakalpojumu katalogs. Klientam ðîs veidlapas svarîgais ieguvums ir tas, ka viòð saòems kvîti, kas kalpo kâ iespçjamais atgrieðanâs pamats.

Ietekme uz kases aparâtu bûs kases aparâta fiskalizâcija. Kas tas ir? Ir tâda pati unikâla un ilgstoða procedûra, kas nozîmç pastâvîgu nodokïu maksâtâja NIP numura pieðíirðanu fiskâlajam modulim. Protams, mçs varam iegâdâties kases aparâtu un neveicot fiskalizâciju, bet ðâds finanðu kases aparâts varçs tikt izmantots raþoðanai tikai fiskâlâ kârtîbâ. Ir ârkârtîgi svarîgi, lai kases fiskalizâciju veiktu pieredzçjis tehniíis, veiksmîgas kïûdas gadîjumâ bûs nepiecieðams iegâdâties jaunu kases aparâtu.

Kases aparâta pamatmçríiem, jums ir jâizdrukâ biïete un jânodod to lietotâjam vienmçr, ja viòð veic pirkumu, un izdrukâjiet ikdienas pârskatu reizi dienâ. Reizi mçnesî (katra mçneða pirmajâ dienâ jâsagatavo ikmçneða ziòojums. Tam vajadzçtu bût obligâtai pârskatîðanai. Tas jâveic pçc 24 mçneðiem pçc kases aparâta izmantoðanas. Pieòemsim un par pareizu ieòçmumu un ziòojumu glabâðanu: likumdevçjs uzliek uzòçmçjiem pienâkumu glabât ruïïu un ikdienas ziòojumu kopijas uz pieciem gadiem, ieòçmumus uz diviem gadiem (no nodokïu gada beigâm. Ir svarîgi arî atcerçties, ka pçc pieciem gadiem uzòçmçjam obligâti jâaizstâj kases moduïa modulis.