Kases aparati 2015 gada 1 marta

Ikviens, kuram ir bçrns, labi zina, ka bûtîba ir vecâkais ir vissareþìîtâkâ no visâm svarîgâkajâm lomâm. Daudzi pienâkumi, kas saistîti ar viòu bçrnu audzinâðanu, bieþi mûs pâròem. Tas tiek dots, un bieþi un, protams, tas, ka mçs noteikti nespçjam tikt galâ ar bçrnu audzinâðanu, kas bieþi vien valda pâr mums, kâ arî sâkam savu proverbial galvu.

Turklât bieþi novçrotâ iedarbîba ir dusmas bçrniem, bieþi vien ïoti grûti atcerçties. Var bût arî pilnîgi atðíirîgas situâcijas, proti, tâs, kurâs jûsu bçrns atsveðinâs, un tad mçs nekâdâ veidâ nevaram to sasniegt. Kâ tad mums vajadzçtu reaìçt uz ðâdâm formâm? Kâ rîkoties ar viòiem? Ðâdâs situâcijâs izdevîgâkâ iespçja ir doties pie ârsta ar bçrnu. Mums jâatceras, ka mûsu paða bçrna uzvedîba nevçlas bût satraucoða, bet, ja tâ ik dienas mainâs, tad ir vçrts konsultçties ar speciâlistu. Bçrnu psihologs Krakova ir veselîgâkais un mierîgâkais risinâjums paðreizçjâ panâkumâ. & nbsp; Ir ïoti svarîgi, lai bçrnam, tâpat kâ atbildîgajai sievietei, varçtu bût tieðas problçmas. Gadîjumâ, ja dodas uz bçrnudârzu, var bût problçmas ar aklimatizâciju skolâ, skolas panâkumiem - daudziem pienâkumiem, ar kuriem bçrns var tikt galâ sliktâk. Mums nevajadzçtu nenovçrtçt mûsu bçrnu tçmas, jo viòu punkti ir tikpat svarîgi kâ mûsu problçmas. Bieþi vien notiek, ka, neraugoties uz mçìinâjumiem runât ar poïu bçrniem, mçs nevaram tos atrast, tâpçc tiek izmantota ðîs formas psiholoìiskâ pieredze, ko var izmantot citas tehnikas zinâðanâm, lai nâktu pie tuviem bçrniem un radîðanu, kas mums atveras . Neaizmirstiet nenovçrtçt pazîmes, kas jûsu bçrna dzîvoklî piedâvâ kaut ko sliktu, jo tas nâkotnç var izraisît daudz punktus, kas vçlâk var bût ïoti daudz.