Kases aparata cena allegro

Kases aparâts, kas pazîstams kâ kases aparâts, tâpat kâ automaðîna, jâaprîko ar periodisku pârbaudi. Ðajâ gadîjumâ ðî pârskatîðana bûtu vçlama ne vçlâk kâ divus gadus pçc ðîs pârskatîðanas vai fiskalizâcijas. & Nbsp; Kases aparâta pârskats krîzes cena svârstâs no PLN 100 lîdz PLN 200 ar piekïuvi.

Pienâkums pârskatît kases aparâtu nâk no pareizajiem likuma noteikumiem. Kases aparâtu divu gadu pârskata perioda juridiskais pamats ir § 7 para. 1 punkts 6 kopâ no 16.panta pirmâs daïas. Finanðu ministra 2008. gada 28. novembra nolikuma 1. Punkts bûtîbâ attiecas uz kases aparâtu izmantoðanas nosacîjumiem. Kopâ ar likumu un tieði saskaòâ ar Kriminâlkodeksa 61.panta 3.punktu kases aparâta pârbaudes neizpilde vai savlaicîga izpilde ir saprotama, ja grâmata ir nepareizi veikta un draud sodît par nodokïu pârkâpumu. Tomçr lçtâka alternatîva katram divgadîgajam pârskatam ir to katru gadu. Runâjot par kases aparâtu pârskatîðanu, joprojâm jârûpçjas, lai noteiktu pareizo laiku, kas atrodams nodokïu rîkojuma platformâ. Saskaòâ ar mâkslu. Ðâ likuma 12.panta 3.punkts, mçneða datumi tiek doti ar iepriekðçjâ mçneða pçdçjâs dienas datumu, kas atbilst datuma pirmajai dienai, un, ja kârtçjâ mçnesî nav ðâdas dienas - pçdçjâ mçneða dienâ.

Pienâkums uzraudzît kases aparâta pârbaudes datumu atrodas uz sievietes, kas izmanto kases aparâtu. Îpaðniekam jâinformç servisa tehniíis par nepiecieðamîbu izveidot ðâdu pârskatu divu gadu laikâ pçc nesenâs pârskatîðanas. Kases dienestam 5 dienu laikâ no fiskâlâs kases turçtâja paziòojuma dienas jâveic kases aparâta obligâtâ tehniskâ pârbaude (kases aparâtu gadîjumâ - likuma 31. panta 4. punkts.

Kases aparâta tehniskâ stâvokïa pârskatîðana pirmâm kârtâm jâpârbauda visu pârbaudâmo plombu stâvoklis, mâjokïa stâvoklis, fiskâlo dokumentu lasâmîba, darba programma, darbîbas pareizîba, atmiòas stâvoklis un bateriju stâvoklis.Beidzot izvairîties no nodokïu biroja sodiem, nodokïu maksâtâjam jâpârbauda kases aparâta pârbaudes datums.